ติดต่อสอบถามข้อมูล

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโจทย์ กติกา
     คุณวิศรวัส จันทวีสมบูรณ์
     โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2541
     E-mail: witsarawat.chantaweesomboon@nectec.or.th

2. รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิค
     คุณเกสร กาลจิตร์
     โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2541
     E-mail: kasorn.galajit@nectec.or.th

3. ทั่วไป
     คุณนวลปรางค์ เฉลิมพักตร์
     โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2328 หรือ 086-883-3918
     E-mail: nauprang.chagampuk@nectec.or.th
     นิรมล ประทีปะจิตติ
     โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2326 หรือ 081-563-1338
     E-mail: niramol.pratheepajitti@nectec.or.th