เกณฑ์การให้คะแนน

1. เกณฑ์การให้คะแนนโจทย์บังคับ

    หมายเหตุ
          1. ทีมแข่งขันจะถูกหักคะแนนหากทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับประกอบวงจรบอร์ดควบคุมเสียหาย
          2. ทีมแข่งขันอาจถูกหักคะแนนหากกระทำผิดข้อกำหนดใดๆ
          3. ทีมแข่งขันอาจถูกหักคะแนนหากร้องขอและได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ


2. เกณฑ์การตัดสินรางวัลประเภทนักเรียน
     2.1    นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันที่สามารถประกอบวงจรให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาตัดสินรางวัล
     2.2    หากมีทีมที่ได้รับการพิจารณาตัดสินรางวัลมากกว่าหนึ่งทีม คณะกรรมการจะให้คะแนนแต่ละทีมโดยคำนึงถึงความเรียบร้อยของการจัดวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนบอร์ดอเนกประสงค์ ความเรียบร้อยสวยงามของการบัดกรี และความเรียบร้อยของการเดินสายไฟ ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
     2.3    หากมีทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมากกว่าหนึ่งทีม ทีมที่ส่งผลงานก่อนเป็นทีมแรกเป็นผู้ชนะการแข่งขัน