ผลการแข่งขัน

 

ผลการแข่งขัน การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13

(Youth's Electronics Circuit Contest : YECC 2014)

รางวัล โครงงาน ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา ทีม

รางวัลที่ 1
ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ 1. เด็กหญิงแพรไหม มากมี นายเศรษฐา ตั้งค้าวานิช และ
นายสุวิทย์ กิระวิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. เด็กหญิงนภัสสร จาดพุ่ม

3. นายดนุสรณ์ สลับสี

4. นายนนทกรณ์ มางิ้ว

รางวัลที่ 2
ระบบควบคุมการผ่านทางอัจฉริยะ
(Intelligent Access control)
1. เด็กหญิงนิโลบล วิริยกิจจา นายธราธร บุญศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

2. เด็กชายวรเมธ ชัยวัฒนพงศ์

3. นายพงศกร มรรคไพบูลย์

4. นายทรงพล จำเนียรทรง

รางวัลที่ 3
สี่แยกอัจฉริยะ (Genius Traffic Controller) 1. นายกฤตเมธ สุขสมประสงค์ ผศ.ประภากร สุวรรณะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกรบัง


2. นายพิศุฒฆ์ สมานชื่น

3. นายกนต์ธร พงค์สุรชีวิน

4. นายอัครินทร์ ชินวงศ์สมพร

รางวัลความคิดสร้างสรรค์
ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ 1. เด็กหญิงแพรไหม มากมี นายเศรษฐา ตั้งค้าวานิช และ
นายสุวิทย์ กิระวิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. เด็กหญิงนภัสสร จาดพุ่ม

3. นายดนุสรณ์ สลับสี

4. นายนนทกรณ์ มางิ้ว

รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
ระบบควบคุมการผ่านทางอัจฉริยะ
(Intelligent Access control)
1. เด็กหญิงนิโลบล วิริยกิจจา นายธราธร บุญศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

2. เด็กชายวรเมธ ชัยวัฒนพงศ์

3. นายพงศกร มรรคไพบูลย์

4. นายทรงพล จำเนียรทรง

รางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์
สี่แยกอัจฉริยะ (Genius Traffic Controller) 1. นายกฤตเมธ สุขสมประสงค์ ผศ.ประภากร สุวรรณะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกรบัง


2. นายพิศุฒฆ์ สมานชื่น

3. นายกนต์ธร พงค์สุรชีวิน

4. นายอัครินทร์ ชินวงศ์สมพร