Poster Template

รูปแบบของ Poster Template ประจำ "การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13 : YECC 2014"

ขนาดของ Poster : 20x30 นิ้ว

 

                

 

รายละเอียดสาหรับเนื้อหาบนโปสเตอร์

ด้านบนของโปสเตอร์ ประกอบด้วย
     - ชื่อ โครงการและชื่อผู้พัฒนาด้านบน
     - ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา
     - ชื่อ สถาบัน

ส่วนเนื้อหา
     - บทคัดย่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รายละเอียดที่สำคัญของโปรแกรม
     - ภาพประกอบโครงสร้างของระบบ เช่น Block Diagram, Flow chart เป็นต้น
     - คำอธิบาย ใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม
     - การประยุกต์ใช้งานหรือการต่อยอดโครงการฯ