คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

ทีมแข่งขันแต่ละทีม ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 คน ดังนี้
     นักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน 2 คน ที่เป็นผู้จัดค่าย NECTEC e-Camp และไม่เคยเข้าร่วมแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนหรือเคยเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน 1 ครั้ง
     นักเรียนจำนวน 2 คน ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมในค่าย NECTEC e-Camp ประจำปี 2556 และไม่เคยเข้าร่วมแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน


สมาชิกทีมแข่งขันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     มีความรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C หรือ Assembly
     สามารถวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได้
     สามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือสำหรับงานประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้