โจทย์การแข่งขัน

1. โจทย์บังคับ
     (1) ให้นักเรียน (เท่านั้น) ประกอบบอร์ดควบคุม (Control Board) ตามแผนผังวงจร โดยใช้แผงวงจร PCB และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเตรียมไว้ให้โดยบอร์ดควบคุมที่ประกอบเสร็จจะต้องสามารถทำได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์
     (2) ให้เขียนโปรแกรมสำหรับบอร์ดควบคุม เพื่อตรวจวัดและคำนวณหาความเร็ว ณ ขณะนั้น ความเร็วเฉลี่ย ระยะทาง และความเร็วสูงสุดของยานพาหนะ บอร์ดควบคุมต้องสามารถแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณบนจอ LCD ได้ โจทย์ข้อนี้ต้องใช้พอร์ต I/O ดิจิทัล จำนวน 2 ขา และทีมแข่งขันจะได้รับรายละเอียดของโจทย์ในวันแข่งขัน
     (3) ให้นักเรียน (เท่านั้น) ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของบอร์ดเพิ่มเติม (ตามข้อเสนอโครงงาน) เพื่อนำมาเชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุม
     (4) ให้สร้างและประกอบอุปกรณ์ที่เหลือเป็นโครงงานตามที่ออกแบบไว้ โดยโครงงานที่สมบูรณ์นั้นต้องมีบอร์ดควบคุมทำหน้าที่ประมวลผลหลัก และบอร์ดเพิ่มเติมทำหน้าที่อื่นๆ ในการสนับสนุนบอร์ดควบคุม และ/หรือนำผลการประมวลผลจากบอร์ดควบคุมไปทำงาน โครงงานต้องประกอบด้วยอุปกรณ์และมีการทำงานตามที่ออกแบบและเสนอไว้แล้วให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภายใต้งบประมาณค่าอุปกรณ์ไม่เกิน 2,000 บาท
     (5) เขียนรายงานสรุปผลโครงงาน
     (6) นำเสนอโครงงานบนเวทีและตอบคำถามจากคณะกรรมการ มีเวลากลุ่มละ 15 นาที
2. โจทย์แข่งขันชิงรางวัล “เยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์”
    ให้นักเรียนอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งเป็นตัวแทนจากทีมแข่งขันแต่ละทีมรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับแผนผังวงจรจากคณะกรรมการ และนำไปปรึกษานักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของทีมตนเองเพื่อรับคำแนะนำวิธีการประกอบวงจร โดยมีเวลาปรึกษาทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที จากนั้นนักเรียนตัวแทนจะต้องแยกย้ายจากทีมตนเพื่อนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นไปประกอบตามแผนผังวงจร โดยวงจรที่ประกอบเสร็จแล้วนั้นจะต้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและถูกประกอบขึ้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่อนุญาตให้นักเรียนปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของทีมตนในระหว่างการประกอบวงจร