ข้อกำหนดของการแข่งขัน

    ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด การตักเตือน ตัดคะแนน ตัดสิทธิการได้รับพิจารณารับรางวัล ตลอดจนตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน เป็นสิทธิของคณะกรรมการจัดการแข่งขันต่อผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือทุจริต

1. ข้อกำหนดทั่วไป
     1.1    อนุญาตให้ใช้หนังสือ ตำรา หรือเอกสาร ในระหว่างการแข่งขันได้
     1.2    อนุญาตให้นำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไม่เกิน 1 เครื่องมาใช้ในการแข่งขัน สำหรับเขียนโปรแกรม จัดทำรายงาน หรืออ่านเอกสารเท่านั้น
     1.3    ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในระหว่างการแข่งขัน
     1.4    อนุญาตเฉพาะทีมแข่งขัน คณะกรรมการ และบุคคลที่ได้รับอนุญาต เข้าพื้นที่จัดการแข่งขัน
     1.5    ห้ามมิให้สมาชิกของทีมแข่งขันปรึกษาหรือได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น นอกจากคณะกรรมการ
     1.6    ทีมแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเท่าที่จำเป็นสำหรับทำโครงงานเอง ภายใต้งบประมาณค่าอุปกรณ์ที่กำหนด ยกเว้นอุปกรณ์สำหรับประกอบบอร์ดควบคุม
     1.7    ทีมแข่งขันนำ ICD2 หรือ CEDK-ICD มาเอง (ไม่รวมอยู่ในงบประมาณค่าอุปกรณ์)
     1.8    ทีมแข่งขันนำ adapter จ่ายไฟกระแสตรงขนาด 12 V สำหรับบอร์ดควบคุมมาเอง
     1.9    ให้ใช้เครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมตามที่ได้กำหนดไว้ใน “ภาคผนวก ข. เครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรม” หรือเครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตเพิ่มเติมเท่านั้น
     1.10    ให้ใช้เครื่องมือสำหรับประกอบวงจรบอร์ดควบคุมและบอร์ดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
     1.11    ให้ใช้ oscilloscope และเครื่องมืออื่นๆ เช่น อุปกรณ์เข้าหัวต่อ RJ45 อุปกรณ์เข้าหัวต่อสายแพ อุปกรณ์ตัดต่อ ณ จุดบริการที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
     1.12    ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้องและระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหาย หากไม่แน่ใจในวิธีการใช้งานให้สอบถามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
     1.13    สามารถเบิกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับประกอบวงจรได้ เช่น สายไฟขนาด 22 AWG, 26 AWG ตะกั่วบัดกรี เป็นต้น ณ จุดบริการที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
     1.14    ต้องใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองเท่าที่จำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย

2. ข้อกำหนดในการประกอบวงจรและทำโจทย์
     2.1    นักเรียนเป็นผู้ลงมือประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสามารถให้คำแนะนำได้
     2.2    นักเรียนหรือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้เขียนโปรแกรม
     2.3    การประกอบวงจรและทำโจทย์ต้องกระทำในช่วงเวลาที่กำหนด

3. ข้อกำหนดในการนำเสนอโครงงาน
     3.1    รายงานสรุปโครงงานมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 หรือ 120 บรรทัด (รวมรูปภาพ)
     3.2    ใช้เวลาในการนำเสนอโครงงานบนเวทีและตอบคำถามทั้งหมดไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณ 15 นาที)
     3.3    นักเรียนเป็นผู้นำเสนอโครงงานบนเวทีเท่านั้น
     3.4    นักเรียนหรือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสามารถตอบคำถามจากคณะกรรมการ