รูปแบบการแข่งขันประจำการแข่งขันครั้งที่ 13 : YECC 2014

    จากข้อมูลสถิติการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก ประเทศไทย มีจำนวนรถจดทะเบียนทุกประเภททั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 34,127,381 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556) มีปริมาณรถในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 8,060,505 คัน และมีรถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศแต่ละเดือนในปี พ.ศ. 2556 มากกว่า 3 แสนคัน โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีรถทั้งสิ้นประมาณ 1 แสนคัน
    จากข้อมูลข้างต้น พบว่ามีปริมาณรถเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ในพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคด้านการขนส่งที่จำกัด จึงต้องการระบบการจัดการที่ดี เพื่อให้ระบบการขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการจราจรและมลพิษต่อ สิ่งแวดล้อม และเพื่อป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ต่อคุณภาพชีวิตประชากรจากปัญหาจำนวนรถที่มากจนเกินไป
    ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญในปัญหาด้านการขนส่ง พร้อมทั้งส่งเสริมแนวคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในปีนี้จึงกำหนดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง “การจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS)”

1. รูปแบบการแข่งขัน
    การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2014) ประจำปี 2557 จะจัดขึ้นในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) โดยการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ แบ่งการตัดสินรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมและประเภทนักเรียน
    รางวัลประเภททีม
    ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบโครงงานและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานร่วมกับบอร์ดควบคุมซึ่งกำหนดให้โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว, หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง) ภายใต้หัวข้อ “การจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS)” โดยโครงงานและวงจรทั้งหมดต้องสามารถนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสมองกลฝังตัวมาใช้จัดการหรือแก้ปัญหาการจราจรได้ ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่แต่ละทีมกำหนด (ดูรายละเอียดที่นี่) คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ให้คะแนนตามเกณฑ์ (ดูรายละเอียดที่นี่) และตัดสินรางวัลตามรายละเอียดในหัวข้อ รางวัล

    รางวัลประเภทนักเรียน
    ในวันที่ 2 ของการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดให้มีกิจกรรมประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พิเศษสำหรับนักเรียน เพื่อชิงรางวัลพิเศษ “รางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์” โดยให้แต่ละทีมส่งตัวแทนที่เป็นนักเรียนภายในทีมอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมนี้ โดยมีรูปแบบของการแข่งขันดังต่อไปนี้
    นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับแผนผังวงจรทีมละหนึ่งชุด และจะต้องประกอบอุปกรณ์เหล่านั้นขึ้นเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ถูกออกแบบไว้ในแผนผังวงจร โดยวงจรที่ประกอบขึ้นเสร็จแล้วนั้นจะต้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและถูกประกอบขึ้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณ 6 ชั่วโมง) ดูเกณฑ์การตัดสินรางวัล หัวข้อ “เกณฑ์การตัดสินรางวัลประเภทนักเรียน”