กำหนดการ การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14

 
กำหนดการ
การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14
(Youth's Electronics Circuit Contest 2015: YECC2015)
วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00 - 19.00 น.
ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร


ประเภทนิสิต นักศึกษา ประเภทนักเรียน

วันที่หนึ่ง: วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558

เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.20 น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน 09.00-09.20 น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน

09.20-10.00น. จัดบูธแสดงผลงาน 09.20-10.00 น. รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (1)

10.00-12.00 น. กรรมการตรวจผลงานรอบคัดเลือก 10.00-10.50 น. ความรู้วงจรตรรกะพื้นฐาน

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 10.50-11.30 น. รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (2)

13.00-16.00 น. คณะกรรมการตรวจผลงานรอบคัดเลือก (ต่อ) 11.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

16.00-16.30 น. ยื่นเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนรอบสอง
ณ จุดลงทะเบียน
13.00-14.00 น. ปริศนา (ไฟ) ฟ้าแลบ (1)

14.00-16.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔
14.00-16.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔
16.00-17.00 น. ปริศนา (ไฟ) ฟ้าแลบ (2)17.00-17.30 น. ยื่นเอกสารการรับเงินสนับสนุน

วันที่สอง: วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน

09.30-12.00 น. ผู้พัฒนาโครงงานประจำบูธเพื่อให้ข้อมูลโครงงาน
แก่ผู้สนใจ
09.30-10.20 น. กิจกรรมตอบภาพวงจร

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 10.20-11.30 น. ประกอบชุด Kit

13.00-16.00 น. คณะกรรมตรวจผลงานรอบตัดสิน 11.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00-13.40 น. วัดทักษะการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ชุด Kit13.40-17.00 น. การแข่งขันโจทย์เยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์

วันที่สาม: วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน

09.30-14.00 น. ผู้พัฒนาโครงงานประจำบูธเพื่อให้ข้อมูลโครงงาน
แก่ผู้สนใจ
09.30-10.30 น. YECC สู่เวทีโลก

12.00-13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน 10.30-11.30 น คลินิกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

14.00-17.00 น. การประกาศผล พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด
งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔
11.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน14.00-17.00 น การประกาศผล พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด
งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔