ขั้นตอนการรับทุนสนับสนุน

1. ทีมงานจะทำการส่งไฟล์เอกสารข้อตกลงการรับทุนให้ผู้รับทุน ทีมงานจะทำการส่งแบบฟอร์มข้อตกลงการรับทุนไปยังเมลของหัวหน้าทีมผู้พัฒนาโครงการในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
2. ให้ทำการปรินท์ข้อตกลงรับทุนจำนวน 2 ฉบับ จากนั้นให้ผู้รับทุนลงนามในข้อตกลงการรับทุน ในส่วนของผู้พัฒนา และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ครบถ้วน
3. เงินทุนรอบแรก จำนวนเงิน 3,000 บาท จะดำเนินการเบิกจ่ายภายใน 1 เดือน นับจากทีมงานได้รับเอกสารของแต่ละทีมครบถ้วน ด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคารของหัวหน้าทีมผู้พัฒนาโครงการ (ทีมใดดำเนินการด้านเอกสารได้ครบถ้วนและรวดเร็ว ก็ได้รับเงินทุนสนับสนุนเร็วครับ)
4. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนโครงการ ให้หัวหน้าทีมผู้พัฒนาโครงการเป็นผู้ดำเนินการกรอกเอกสารและใช้เอกสารประจำตัวของหัวหน้าทีมผู้พัฒนาประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้
    4.1 ใบสำคัญรับเงิน (โดยทีมงานจะทำการส่งเมลแบบฟอร์มไปยังหัวหน้าทีมผู้พัฒนาเพื่อดำเนินการ)
    4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
    4.3 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ (เท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
5. ดำเนินการส่งเอกสารตามข้อ 2 และข้อ 4 มายังทีมงาน โดยจ่าหน้าในนาม
          โครงการ YECC 2015
          งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
          ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
    ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 โดยยึดตราประทับวันที่ของไปรษณีย์เป็นสำคัญ