รางวัล

รางวัลการประกวดแข่งขันประเภทนิสิต นักศึกษา
     (1) รางวัลอันดับที่ 1    30,000 บาท
     (2) รางวัลอันดับที่ 2    20,000 บาท
     (3) รางวัลอันดับที่ 3    10,000 บาท

รางวัลการประกวดแข่งขันประเภทนักเรียน
     (1) รางวัลอันดับที่ 1    10,000 บาท
     (2) รางวัลอันดับที่ 2    8,000 บาท
     (3) รางวัลอันดับที่ 3    6,000 บาท
     (4) รางวัลทฤษฎียอดเยี่ยม    3,000 บาท
     (5) รางวัลทักษะยอดเยี่ยม    3,000 บาท
     (6) รางวัลการประกอบวงจรยอดเยี่ยม    3,000 บาท