รายละเอียดการประกวดแข่งขันประเภทนิสิต นักศึกษา

1. เงื่อนไขการส่งข้อเสนอโครงงานและการประกวดโครงงาน
    จำนวนผู้จัดทำโครงงานไม่เกิน 2 คน
    ไม่จำกัดจำนวนโครงงานจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
    เมื่อได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงงานจากเนคเทคแล้ว หากผู้จัดทำไม่สามารถจัดทำโครงงานได้ตามข้อเสนอ ผู้จัดทำต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกการทำโครงงานและคืนเงินทุนให้แก่เนคเทคเต็มจำนวน
    โครงงานต้องเป็นความคิดริเริ่มของผู้จัดทำ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
    ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของผู้จัดทำ ทั้งนี้ เนคเทคสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
    ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน ผู้จัดทำต้องระบุข้อความหรือชี้แจงให้สาธารณชนทราบว่า เนคเทคเป็นผู้สนับสนุนและให้ทุน
    ผู้จัดทำโครงงานสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัด ซึ่งอาจมีการประกาศเป็นระยะ ผ่านทาง เว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th/yecc14อีเมล์ หรือจดหมาย
    ผู้จัดทำโครงงานต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากข้อเสนอโครงการ ให้เนคเทครับทราบผ่านค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร

2. กำหนดการ [คลิก]

3. วิธีการส่งข้อเสนอโครงงาน ผลงาน และการพิจารณา
    (1) ผู้สมัครส่งข้อเสนอโครงงานจำนวน 1 ฉบับ ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาค่าย NECTEC eCamp  ต้นสังกัด จากนั้นแต่ละค่ายรวบรวมข้อเสนอโครงงานส่งมายังเนคเทค
    (2) เนคเทคพิจารณาข้อเสนอโครงงานรอบแรก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    (3) ประกาศผลข้อเสนอโครงงานรอบแรกที่ผ่านการพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th/yecc14
    (4) ผู้พัฒนาลงนามในข้อตกลงรับทุนสนับสนุนโครงงานรอบแรก ระหว่างเนคเทคและผู้พัฒนา โดยได้รับทุนรอบแรกโครงงานละ 3,000 บาท
    (5) ผู้พัฒนาจัดทำโครงงานให้สมบูรณ์ และอัพโหลดวีดิทัศน์การสาธิตโครงงาน ความยาวเนื้อหาระหว่าง  4-7 นาที บนYouTube พร้อมส่งแผ่นซีดี 1 แผ่น บรรจุ วีดิทัศน์สาธิตโครงงานและไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีข้อความระบุลิงค์ YouTube ที่อัพโหลดการสาธิตโครงงาน มายังค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัด จากนั้นแต่ละค่ายรวบรวมโครงงานส่งมายังเนคเทค
    (6) เนคเทคพิจารณาโครงงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    (7) ประกาศผลการพิจารณาโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศผ่านทางเว็บไซต์  http://fic.nectec.or.th/yecc14
    (8) เนคเทคมอบทุนสนับสนุนรอบสอง โครงงานละ 4,000 บาท ในงานประกวดรอบชิงชนะเลิศ
    (9) ผู้พัฒนาจัดแสดงผลงานและจัดทำโปสเตอร์ขนาด 20X30 นิ้ว (ปรากฏรูปแบบทางเว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th/yecc14)  พร้อมสาธิตให้แก่คณะกรรมการตัดสินและผู้สนใจรับชมในรอบชิงชนะเลิศ ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

4. รายละเอียดข้อเสนอโครงงาน
    ข้อเสนอโครงงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
(1) ส่วนที่ 1
    1.1 หน้าปก ซึ่งระบุรายละเอียด ดังนี้

         (แบบฟอร์มหน้าปกข้อเสนอโครงงาน)
          

          ชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
          ข้อมูลของผู้พัฒนาโครงงาน โดยมี คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ระดับการศึกษา สถานศึกษา สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และลายมือชื่อ
          ข้อความรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัด ว่า “โครงงานนี้เป็นความคิดริเริ่มของผู้พัฒนาโครงงานและไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่นผู้ใด ข้าพเจ้ายินดีและรับรองที่จะเป็นผู้ดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมการจัดทำและพัฒนาโครงงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยตามเจตนา” พร้อมลงลายมือชื่อ
    1.2 บทคัดย่อ ซึ่งอธิบายถึง
          จุดเริ่มต้น เหตุผลในการทำโครงงาน ปัญหาที่ต้องการแก้ไข หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาโดยโครงงานนี้
          ผลสำเร็จหรือเป้าหมายที่คาดหวังจากโครงงาน
          แนวคิดการออกแบบ เช่น ทฤษฎีหรือหลักการที่เกี่ยวข้อง ผังงาน (flow chart) บล็อกไดอะแกรม รหัสเทียม (pseudo code) เป็นต้น
    1.3 รายละเอียดขั้นตอนในการทำโครงงานตามที่ออกแบบไว้ (แผนปฏิบัติงาน)
    1.4 แผนการทดสอบการใช้งานจริง
    1.5 บรรณานุกรม
    1.6 ประวัติของผู้จัดทำ
    1.7 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    1.8 หากโครงงานมีการส่งเข้าประกวด หรือขอรับทุนจากแหล่งอื่นใด ผู้จัดทำและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องแจ้งให้เนคเทคทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
(2) ส่วนที่ 2
    2.1 ข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์พื้นฐานและมือถือ โทรสาร อีเมล์ และลายมือชื่อ
    2.2 ประวัติ และขอบเขตงานที่เชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
    2.3 สำเนาบัตรประชาชนของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5. หลักเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
    (1) ความถูกต้องทางเทคนิค (น้ำหนัก 40%)
          มีแนวคิด การกำหนดปัญหา และเป้าหมายที่ชัดเจน
          ใช้ทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมถูกต้อง
          มีแผนดำเนินงานและกรรมวิธีไปสู่การสร้างโครงงานที่สำเร็จ และสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้ หรือกลายเป็นนวัตกรรมอันมีคุณค่า
          มีแผนการทดสอบ ทดลอง หรือเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
          มีการคาดการณ์ปัญหาและมีแผนการพัฒนาต้นแบบให้ดีขึ้น
    (2) ความคิดสร้างสรรค์ (น้ำหนัก 40%)
          เป็นเรื่องหรือหัวข้อที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีศักยภาพที่สามารถนำไปใช้หรือพัฒนาต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้
          แนวคิดเริ่มต้นของโครงงานต้องชัดเจน น่าสนใจ และมีวิธีการดำเนินโครงงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดเริ่มต้นนี้
          สามารถสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมได้
    (3) การเสนอข้อมูล (น้ำหนัก 20%)
          มีเนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
          สื่อสารให้ผู้อ่านหรือผู้ชมเข้าใจได้
          มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่หนักแน่นพอ และน่าเชื่อถือ

6. รายละเอียดรายงานฉบับสมบูรณ์
    ผู้จัดทำต้องทำรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งพร้อมกับผลงาน รายงานควรประกอบด้วย
    (1) หน้าปก ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
          ชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
          ข้อมูลผู้พัฒนาโครงงาน (ชื่อ นามสกุล ระดับการศึกษา สถานศึกษา โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์)
    (2) สารบัญ
    (3) บทคัดย่อ
    (4) วัตถุประสงค์โดยละเอียด
    (5) ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน การทดสอบใช้งาน
    (6) ผลการทดสอบใช้งาน
    (7) การวิเคราะห์ผล
    (8) สรุปผล ให้เฉพาะเจาะจงในงานที่ได้กระทำไป สาระสำคัญมีความกระชับ ไม่กว้างเกินไป ไม่กล่าวถึงแนวคิดใหม่หรือสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำในโครงงาน
    (9) กิตติกรรมประกาศ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่ช่วยเหลือในการทำโครงงาน รวมทั้งบุคคล บริษัท สถานศึกษาและสถาบันวิจัยที่ผู้จัดทำโครงงานได้นำความรู้ หลักการ แนวคิด หรือผลงานมาใช้ ตลอดจนผู้ให้ทุนสนับสนุนหรือวัสดุอุปกรณ์อันเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ หากผลงานมีการส่งเข้าร่วมประกวดหรือขอรับทุนจากแหล่งอื่นใด ผู้จัดทำและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งให้เนคเทคทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
    (10)  บรรณานุกรม หรือหนังสืออ้างอิง ระบุถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช้ผลงานของตนเอง เช่น หนังสือ บทความวิชาการ บทความในวารสารทางวิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆ เว็บไซต์ เป็นต้น ใช้วิธีการเขียนอ้างอิงในรูปแบบที่เหมาะสม

7. การจัดแสดงผลงาน
    โครงงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้สามารถเข้าร่วมในการประกวดแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14” จะนำมาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอแก่บุคคล  ผู้สนใจทั่วไป  ผู้จัดทำต้องนำเสนอ สาธิต หรือให้ความรู้แก่ผู้สนใจได้ เงื่อนไขของการจัดแสดงผลงาน มีดังนี้
    (1) โครงงานที่นำมาจัดแสดงเป็นโครงงานที่ผ่านขั้นตอนทั้งหมดในข้อ 3. “วิธีการส่งข้อเสนอโครงงาน ผลงาน และการพิจารณา” สำหรับการประกวดแข่งขันในปีปัจจุบันเท่านั้น
    (2) มีรูปภาพ หรือวีดิทัศน์นำเสนอผลงาน
    (3) หากโครงงานมีหรือประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ไม่สามารถจัดแสดงได้อย่างปลอดภัย ผู้จัดทำอาจแสดงภาพส่วนสาระสำคัญหรือใช้วิธีนำเสนออื่นให้ผู้รับชมเข้าใจแทน
    (4) เป็นระเบียบ จัดเรียงลำดับเพื่อให้เข้าใจง่าย แสดงเหตุและผลอย่างชัดเจน ผู้รับชมสามารถมองเห็น เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว
    (5) มีความดึงดูดสายตา โดดเด่น มีชื่อโครงงาน ภาพ แผนภูมิ หรือกราฟ ที่ประณีตสวยงาม เพื่อดึงดูดผู้สนใจ
    (6) หากใช้ตาราง แผนภูมิ หรือกราฟประกอบการนำเสนอ ควรมีข้อมูล การอ้างอิง และรูปแบบที่ถูกต้อง
    (7) มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล เอกสาร องค์ความรู้หรือผลงานอื่นที่นำมาใช้ ผู้จัดทำต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพถ่าย รูปภาพ เสียง หรือข้อความใดๆ

8. เงินทุนสนับสนุน โครงงานที่ผ่านการพิจารณา ได้รับเงินทุนสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 7,000 บาท