ติดต่อสอบถามข้อมูล

     ค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัด
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
         คุณนิรมล ประทีปะจิตติ
         โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2326
         E-mail:
         คุณนวลปรางค์ เฉลิมพักตร์
         โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2328
         E-mail:
         ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
         112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
         โทรสาร 02 564 6875   e-mail: fics@nnet.nectec.or.th    http://fic.nectec.or.th/yecc14