ผลการแข่งขัน

 


การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14 (Youth's Electronics Circuit Contest :YECC2015)

ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

ผลการตัดสิน

ระดับนิสิต นักสึกษา


ที่ โครงงาน สถาบัน ชื่อ ตำแหน่ง รางวัล

1 การพัฒนาตัวอักษรเบลล์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยมหิดล นายเดชา วิไลรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลที่ 1

นายประกิจ โชติพรม ผู้พัฒนา

นางสาววิราณี สวนเจริญ ผู้พัฒนา

2 ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นายนครินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลที่ 2

นางสาวนุธิดา ชำนาญกิจ ผู้พัฒนา

นายภูมินทร์ ประกอบแสง ผู้พัฒนา

3 คทาตรวจวัดไฟรั่วพร้อมระบบการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน มหาวิทยาลัยบูรพา นายสัญชัย เอียดปราบ อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลที่ 3

นายเมธีนันธ์ สีฟอง ผู้พัฒนา
 

ระดับนักเรียน


ที่ สถาบัน ชื่อ ตำแหน่ง รางวัล

1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายประภากร สุวรรณะ อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลที่ 1

นายตรีบูร วัชรจิตติธรรม ผู้เข้าแข่งขัน

นายยศวรรธน์ รักษายศ ผู้เข้าแข่งขัน

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลที่ 2

นายสิรวิชญ์ สระแก้ว ผู้เข้าแข่งขัน

นายนิทรรศ เฟื่องจารุกุล ผู้เข้าแข่งขัน

3 มหาวิทยาลัยบูรพา นายสัญชัย เอียดปราบ อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลที่ 3

นางสาวบุษรินทร์ อุทรส ผู้เข้าแข่งขัน

นายฐานศักดิ์ พงศ์พระเกตุ ผู้เข้าแข่งขัน

4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายประภากร สุวรรณะ อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลทฤษฎียอดเยี่ยม

นายตรีบูร วัชรจิตติธรรม ผู้เข้าแข่งขัน

นายยศวรรธน์ รักษายศ ผู้เข้าแข่งขัน

5 มหาวิทยาลัยนเรศวร นายสุวิทย์ กิระวิทยา อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลทักษะยอดเยี่ยม

เด็กหญิงฉัตรภาวรี ศรีสุขวัฒนุกูล ผู้เข้าแข่งขัน

เด็กชายรังสิมัสต์ กุลเพชรจิระ ผู้เข้าแข่งขัน

6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นานยอาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์

นายสิรวิชญ์ สระแก้ว ผู้เข้าแข่งขัน

นายนิทรรศ เฟื่องจารุกุล ผู้เข้าแข่งขัน