ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ YECC 2015 ประเภทนักศึกษาการประกวดแข่งขันการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (YECC 2015)

ผลการพิจารณา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน สถาบันการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้พัฒนาคนที่ 1 ผู้พัฒนาคนที่ 2

ผ่าน YECC1401 เครื่องเตือนการทานยา และการจ่ายยาสำหรับผู้สูงอายุ มทร. ภาคพายัพ เชียงใหม่ นายผดุงศักดิ์ วงศ์เขียวแก้ว นายณัฐพงษ์ แก้วโม่ง นายนฤพนธ์ ธาวารี

ผ่าน YECC1402 ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน มทร.สกลนคร นายนครินทร์ ศรีปัญญา นางสาวนุธิดา ชำนาญกิจ นายภูมินทร์ ประกอบแสง

ผ่าน YECC1403 เครื่องผสมควบคุมความเร็ว ม.เทคโนโลยีสุรนารี นายอาทิตย์ ศรีแก้ว นายอนุสรณ์ ชนะสงคราม นางสาวศิรินทิพย์ สายใยทอง

ผ่าน YECC1404 เครือข่ายไร้สายเพื่อการเกษตร ม.นเรศวร นายสุวิทย์ กิระวิทยา นางสาวขวัญชนก นวลนภาศรี นายธีระพงษ์ สีฟอง

ผ่าน YECC1405 คทาตรวจวัดไฟรั่วพร้อมระบบการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ม.บูรพา นายสัญชัย เอียดปราบ นายเมธีนันท์ คำเพราะ -

ไม่ผ่าน YECC1406 ระบบไฟจราจรอัจฉริยะ นางสาวธันย์ชนก โตศิริ นางสาวหทัยทัด วิเศษกุล

ผ่าน YECC1407 อุปกรณ์นำทางสำหรับผู้พิการทางสายตาในสถานีรถไฟฟ้า ม.มหิดล นายเดชา วิไลรัตน์ นางสาวจารุวรรณ จันทร์ไทย นางสาวพัชริดา เตชะคุณกิตติ

ผ่าน YECC1408 การพัฒนาตัวอักษรเบลล์ต้นแบบ นายประกิจ โชวติพรม นางสาววิราณี สวนเจริญ

ไม่ผ่าน YECC1409 ตู้เย็นช่วยเตือนคุณภาพอาหาร นายพลพิพัฒน์ จิตรารัชต์ นางสาวพริม วินัยสุรเทิน

ผ่าน YECC1410 Traffic light For Your life: 2nd generation ม.สงขลา นายสาวิตร์ ตัณฑนุช นายธนวัฒน์ ปฐมายุทธชัย นายณัฐสิทธิ์ ประดิษฐ์อุกฤษฏ์

ผ่าน YECC1411 ระบบวัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์ ม.อุบลราชธานี นายสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ นายธนวิทย์ สุขเกิด นางสาววาสนา บุบผาวาสน์

ผ่าน YECC1412 ระบบดูแลพืชผักสวนครัวด้วยเซนเซอร์ไร้สาย นายอาทร กลีบม่วง นายอภินันต์ จันลาภา

ผ่าน YECC1413 เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID นายณัฐกร สาระพันธุ์ นายต้องยศ แช่มช้อย

ไม่ผ่าน YECC1414 เครื่องแจ้งเดือนกระแสไฟฟ้าขัดข้อง มทร.อีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิชชุพังษ์ วิบูลเจริญ นายบรรลือศักดิ์ ปล้องยาง นายอดิพันธ์ แก่นกระโทก

ผ่าน YECC1415 ระบบไฟทางเตือนภัยอัจฉริยะ รร. พญาไท นางสาวศิวพร พันศร นายนราวิชญ์ กิตติพงศ์ธนกิจ นายเกียรติ์บดินทร์ จำรัสธเนศ

สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขัน YECC 2015 ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook ของโครงการ