หัวข้อการประกวดแข่งขัน

     การประกวดแข่งขันในปี พ.ศ. 2558 กำหนดให้อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
     ประเทศไทยมีท้องถิ่นเป็นฐานรากของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการพัฒนาท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คำว่า “ท้องถิ่น” หมายความว่า ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ เน้นถึงลักษณะทางสภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ และทางธรรมชาติที่มีความเป็นขอบเขตเฉพาะพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ “ท้องถิ่น” ยังหมายถึงขอบเขตของพื้นที่ระดับย่อยที่กำหนดตามเขตการปกครอง เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด  ทั้งนี้ การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการพัฒนาฐานของสังคม วัฒนธรรมและทรัพยากรประเทศ โดยการเอาท้องถิ่นเป็นตัวตั้งและพัฒนาขึ้นไปยังระดับประเทศ ทำให้เป็นการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และป้องกันการกระจุกตัวของความเจริญในพื้นที่ใดพื้นหนึ่งในประเทศโดยเฉพาะ ปัจจัยที่นำมาพัฒนาประเทศนั้นมีหลากหลาย ซึ่งเทคโนโลยีนั้นเป็นส่วนหนึ่ง และในขอบเขตของค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์และการประกวดแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สาขาของเทคโนโลยีหนึ่งนั้นคือเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น” จึงถูกกำหนดขึ้นสำหรับการประกวดแข่งขันในปี พ.ศ. 2558 นี้