รางวัล

รางวัลการประกวดแข่งขันประเภทนิสิต นักศึกษา
(1) รางวัลอันดับที่ 1    30,000 บาท
(2) รางวัลอันดับที่ 2    20,000 บาท
(3) รางวัลอันดับที่ 3    10,000 บาท

รางวัลการประกวดแข่งขันประเภทนักเรียน
(1) รางวัลอันดับที่ 1    15,000 บาท
(2) รางวัลอันดับที่ 2    10,000 บาท
(3) รางวัลอันดับที่ 3      8,000 บาท
(4) รางวัลทฤษฎียอดเยี่ยม    5,000 บาท
(5) รางวัลทักษะยอดเยี่ยม    5,000 บาท
(6) รางวัลการประกอบวงจรยอดเยี่ยม    5,000 บาท