ผลการประกวด

 

ผลการแข่งขัน การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15

(Youth's Electronics Circuit Contest : YECC2016)

ประเภทนิสิต นักศึกษา

รางวัล โครงงาน ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา

รางวัลที่ 1 ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านโทรเวชกรรม นายอภินันท์ บุญทอง นายภาณุวัฒน์ มาละแซม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

นายอภิรักษ์ แสงเงินชัย

รางวัลที่ 2 โต๊ะทำงานอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยการเคาะ นายณัฐภูมิ กำแหงหาญ นายสุวิทย์ กิระวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายสหกรณ์ บัวงาม

รางวัลที่ 3 ระบบระบายความร้อนในฟาร์มไก่ นายวรรณพงษ์ คลังทอง นายอธิพงษ์ สุริยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายธีรดนุ นาคพันธ์

ประเภทนักเรียน

รางวัล ทีมสถาบัน ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา

รางวัลที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา เด็กชายบวรภัค กอบสุทธิพูนชัย นายสัญชัย เอียดปราบ โรงเรียชลราษฎร์อำรุง ชลบุรี

เด็กชายปรมินทร์ ทวีรส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

รางวัลที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เด็กชายอภิรัฐ ชูเชิญ นางสาวแสงเดือน โปธา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม

เด็กหญิงโปรดปราน ปินอินต๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวอิศราภรณ์ ตั้งตุลาธาร นายอาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เด็กหญิงนิรมล วิลาสพิทยาเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เด็กชายพัชพงศ์ คูธำรงกุล นายดุสิต ธนเพทาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นายนพนัฐ ประดิษฐ์กำธรชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เด็กชายธีรวุธ อินถา นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว โรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่

เด็กชายพัทธดนย์ คงคล่อง โรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เด็กชายบวรภัค กอบสุทธิพูนชัย นายสัญชัย เอียดปราบ โรงเรียชลราษฎร์อำรุง ชลบุรี

เด็กชายปรมินทร์ ทวีรส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี