ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน การประกวดวงกรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YECC 2016)

 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YECC 2016) (ประเภทนักศึกษา) รอบแรก

รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน ชื่อสถาบันการศึกษา ผู้พัฒนาคนที่ 1 ผู้พัฒนาคนที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา ผลการพิจารณา

YECC1501 ระบบส่งวิดีโออัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย Ethernet เพื่อใช้งาน
ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายวรกมล บุญปริพันธ์ นายวรินทร์ ธีรวิทยาอาจ นายดุสิต ธนเพทาย ผ่าน

YECC1502 โรงเพาะเห็นถั่งเช่าอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายธัญสิทธิ์ พันธะศิลป์ นายศักดิ์ธัช ปัญญามูลวงศา นายธราดล โกมลมิศร์ ผ่าน

YECC1503 ฟาร์มเกษตรผสมผสาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวสุชานันท์ ยอดชุมภู นายอัครวุฒิ เอี่ยมสำอางค์ นายธราดล โกมลมิศร์ ผ่าน

YECC1506 เครื่องอบแห้งสมุนไพรแบบควบแน่นไอน้ำอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ นายอภิรัฐ สิริวงศ์เครือ นายเอกราช มะโนหาญ นายผดุงศักดิ์ วงศ์เขียวแก้ว ผ่าน

YECC1508 ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านโทรเวชกรรม
(Portable Multi-parameter for Telemedicine)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ นายอภินันท์ บุญทอง นายอภิรักษ์ แสงเงินชัย นายภาณุวัฒน์ มาละแซม ผ่าน

YECC1513 โต๊ะทำงานอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยการเคาะ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายณัฐภูมิ กำแหงหาญ นายสหกรณ์ บัวงาม นายสุวิทย์ กิระวิทยา ผ่าน

YECC1514 ระบบแจ้งเตือนภัยและระบุตำแหน่งภายในอาคารที่พักโดยใช้
เทคโนโลยีบลูทูธ 4.0
มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวธันยาภรณ์ ปานเลิศ นายยุทธพิชัย หลีหลาย นายสัญชัย เอียดปราบ ผ่าน

YECC1516 ภาพวาดแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายอนันต์ ปานเถื่อน นายสุวิชชา กุลวิเศษ นายกฤษณพงศ์ นันทศรี ผ่าน

YECC1517 ระบบระบายความร้อนในฟาร์มไก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายวรรณพงษ์ คลังทอง นายธีรดนุ นาคพันธ์ นายอธิพงศ์ สุริยา ผ่าน

YECC1518 ระบบผสมพันธุ์กบนอกฤดู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายจรณชัย พงษ์โสภณ นายปวรุตม์ กองสมบัติสุข นายอธิพงศ์ สุริยา ผ่าน

YECC1504 เครื่องจักรการเบื้องต้นทางเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพีรพงษ์ ชื่นใส นายพัทธนันท์ พ้นชั่ว นายเอื้อพงศ์ ใยเจริญ รอพิจารณา
ภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม


YECC1505 ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะชำไม้ประดับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ นายนเรศ สืบส่ง นายพีรพงษ์ ทับทิม นายผดุงศักดิ์ วงศ์เขียวแก้ว รอพิจารณา
ภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม


YECC1507 เครื่องควบคุมการใช้งานไฟฟ้าแบบยูนิตด้วยระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ นายกฤษฎา ปันทา นายนภนต์ ชิณการณ์ นายผดุงศักดิ์ วงศ์เขียวแก้ว รอพิจารณา
ภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม


YECC1509 แบบจำลองการใช้งานอาร์เอฟไอดีเพื่อควบคุมระบบการเข้า
(RFID Model for Access Control System)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายรณฤทธิ์ ปัญญาเรืองตระกูล นายณัฐวุฒิ สุขไกร นายธนาฒน์ สุกนวล รอพิจารณา
ภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม


YECC1510 กาแฟร้อนๆ ด้วยสมาร์ทโฟน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร นางสาวกนกพร ยันตะพันธ์ นางสาวพัทธวรรณ จันทอง นายนครินทร์ ศรีปัญญา รอพิจารณา
ภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม


YECC1511 ชุดสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบ้านแจ้งเตือนผ่านมือถือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร นางสาวชลธิดา อิทธิกรสุกนต์ธี นางสาวหฤทัย ดาโรจน์ นายนครินทร์ ศรีปัญญา รอพิจารณา
ภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม


YECC1512 ระบบรดน้ำอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร นายอนวัช วัฒทันติ - นายนครินทร์ ศรีปัญญา รอพิจารณา
ภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม


YECC1515 ชุดควบคุมการปลูกสวนกุหลาบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์
(Rose Garden Controlled by Electronics Sensors)
มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวธัญศุภางค์ เวชสุวรรณมณี นายพิชญ ศิริเพ็ญ นายเดชา วิไลรัตน์ รอพิจารณา
ภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม


YECC1519 การตรวจแถวอัจฉริยะ โรงเรียนพญาไท นายปรัชญา โชติกะ นายณัฐพงษ์ พื้นชมภู นางสาวศิวพร พันศร รอพิจารณา
ภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม