รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (Youth's Electronics Circuit Contest :YECC2016) ประเภทนักเรียน

ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

ประเภทนักเรียน

ลำดับ กลุ่ม ค่าย NECTEC eCamp คำนำหน้า ชื่อ สกุล ระดับชั้น สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา

1 YECC15-01 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาว อิศราภรณ์ ตั้งตุลาธาร มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นายอาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เด็กหญิง นิรมล วิลาสพิทยาเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

3 YECC15-02 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เด็กชาย พัชพงศ์ คูธำรงกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายดุสิต ธนเพทาย

4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาย นพนัฐ ประดิษฐกำจรชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

5 YECC15-03 โรงเรียนพญาไท เด็กชาย นิรวิทธ์ เกษตรเกรียงไกร ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท นางสาวศิวพร พันศร

6 โรงเรียนพญาไท เด็กชาย รัฐศาสตร์ กุลเผือก ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท

7 YECC15-04 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เด็กชาย ธนศักดิ์ เหลือหลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา นายรังสรรค์ วงศ์ษา

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เด็กชาย สิทธิศักดิ์ โทบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

9 YECC15-05 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เด็กชาย อภิณัฐ ชูเชิญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม นางสาวแสงเดือน โปธา

10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เด็กหญิง โปรดปราน ปินอินเต๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

11 YECC15-06 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาว พลอยวรินทร์ เวียงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา นายสุวิทย์ กิระวิทยา

12 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาว สิริกร อิ่มคำ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

13 YECC15-07 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เด็กหญิง นิภาศิริ สีน้ำเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา นายนิศรุต พันธ์ศิริ

14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาว วริศรา ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

15 YECC15-08 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เด็กหญิง ญาณิศา เดขุนทด ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม นางสาวณัฐธนพร เหมวิจิตร

16 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เด็กหญิง อาริสา ศรีแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

17 YECC15-09 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เด็กชาย ภาณุวัฒน์ อุปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) นายเอกชัย พือสันเทียะ

18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เด็กชาย ภาณุพันธ์ อุปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

19 YECC15-10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เด็กหญิง ชัญญา อาชาวิวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกาา นายประภากร สุวรรณะ

20 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เด็กชาย เฉลิมเกียรติ ยะพลหา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน

21 YECC15-11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เด็กชาย ธีรวุธ อินถา มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว

22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เด็กชาย พัทธดนย์ คงคล่อง มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่

23 YECC15-12 มหาวิทยาลัยมหิดล เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ สุวรรณกวีการ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบน นายเดชา วิไลรัตน์

24 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาว ญาณิศา พิมพ์สอ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน

25 YECC15-13 มหาวิทยาลัยบูรพา เด็กชาย บวรภัค กอบสุทธิพูนชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียชลราษฎร์อำรุง ชลบุรี นายสัญชัย เอียดปราบ

26 มหาวิทยาลัยบูรพา เด็กชาย ปรมินทร์ ทวีรส มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

27 YECC15-14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นาย สกุลธรรม์ ซันแฮม มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก นายอมร จิรเสรีอมรกุล

28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เด็กหญิง สิรภัทร จันทร์สุข มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (Youth's Electronics Circuit Contest :YECC2016) ประเภทนักศึกษา

ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน ชื่อสถาบันการศึกษา ผู้พัฒนาคนที่ 1 ผู้พัฒนาคนที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา

1 YECC1501 ระบบส่งวิดีโออัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย Ethernet เพื่อใช้งานด้านระบบรักษา
ความปลอดภัยในบ้าน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายวรกมล บุญปริพันธ์ นายวรินทร์ ธีรวิทยาอาจ นายดุสิต ธนเพทาย

2 YECC1502 โรงเพาะเห็ดถั่งเช่าอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายธัญสิทธิ์ พันธะศิลป์ นายศักดิ์ธัช ปัญญามูลวงศา นายธราดล โกมลมิศร์

3 YECC1503 ฟาร์มเกษตรผสมผสาน (Smart Integrated Farm ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวสุชานันท์ ยอดชุมภู นายอัครวุฒิ เอี่ยมสำอางค์ นายธราดล โกมลมิศร์

4 YECC1505 ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะชำไม้ประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นายนเรศ สืบส่ง นายพีรพงษ์ ทับทิม นายผดุงศักดิ์ วงศ์เขียวแก้ว

5 YECC1506 เครื่องอบแห้งสมุนไพรแบบควบแน่นไอน้ำอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นายอภิรัฐ สิริวงศ์เครือ นายเอกราช มะโนหาญ นายผดุงศักดิ์ วงศ์เขียวแก้ว

6 YECC1508 ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านโทรเวชกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นายอภินันท์ บุญทอง นายอภิรักษ์ แสงเงินชัย นายภาณุวัฒน์ มาละแซม

7 YECC1509 แบบจำลองการใช้งานอาร์เอฟไอดีเพื่อควบคุมระบบการเข้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายรณฤทธิ์ ปัญญาเรืองตระกูล นายณัฐวุฒิ สุขไกร นายธนาฒน์ สุกนวล

8 YECC1513 โต๊ะทำงานอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยการเคาะ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายณัฐภูมิ กำแหงหาญ นายสหกรณ์ บัวงาม นายสุวิทย์ กิระวิทยา

9 YECC1514 ระบบแจ้งเตือนภัยและระบุตำแหน่งภายในอาคารที่พักโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ 4.0 มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวธันยาภรณ์ ปานเลิศ นายยุทธพิชัย หลีหลาย นายสัญชัย เอียดปราบ

10 YECC1515 ชุดควบคุมการปลูกสวนกุหลาบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวธัญศุภางค์ เวชสุวรรณมณี นายพิชญ ศิริเพ็ญ นายเดชา วิไลรัตน์

11 YECC1516 ระบบควบคุมการปลูกพืชผักสำหรับคนเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายอนันต์ ปานเถื่อน นายสุวิชชา กุลวิเศษ นายกฤษณพงศ์ นันทศรี

12 YECC1517 ระบบระบายความร้อนในฟาร์มไก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายวรรณพงษ์ คลังทอง นายธีรดนุ นาคพันธ์ นายอธิพงศ์ สุริยา

13 YECC1518 ระบบผสมพันธุ์กบนอกฤดู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายจรณชัย พงษ์โสภณ นายปวรุตม์ กองสมบัติสุข นายอธิพงศ์ สุริยา

14 YECC1519 การตรวจแถวอัจฉริยะ โรงเรียนพญาไท (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) นายปรัชญา โชติกะ นายณัฐพงษ์ พื้นชมภู นางสาวศิวพร พันศร