รายละเอียดการประกวดแข่งขันประเภทนักเรียน

    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านค่าย NECTEC eCamp ประจำปี 2558 ซึ่งค่ายฯ แต่ละแห่งจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ผ่านค่ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทีมละ 2 คน ให้ร่วมแข่งขันทักษะความรู้พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ และประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

1. กำหนดการ
    การแข่งขันจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 2 วันแรกของ "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15"

2. วิธีการแข่งขัน
    ในการแข่งขัน ผู้แข่งขันจะต้องแก้ปัญหาโจทย์หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวงจร อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บคะแนนเป็นรอบ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมจากทุกรอบสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ
    โจทย์และกิจกรรมกำหนดโดยกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ไฟฟ้าพื้นฐานและทักษะอิเล็กทรอนิกส์   เบื้องต้น ที่ได้เรียนรู้จากค่ายฯ ความรู้และทักษะที่ผู้แข่งขันควรมี ได้แก่
        รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หลักการทำงาน และวิธีการใช้งานเบื้องต้น
        การอ่านค่าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
        ความรู้วงจรตรรกะ (logic circuit) พื้นฐาน
        การอ่านแผนผังวงจร (schematic)
        ทักษะการบัดกรี
        ความสามารถในการวิเคราะห์ เพื่อหาจุดผิดในวงจรและการแก้ไข
        ทักษะการถอดอุปกรณ์ออกจากแผงวงจร
        ทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
        ความสามารถในการเขียนแผนผังวงจรจากวงจรจริงที่ไม่ซับซ้อน

3. กิจกรรมอื่นๆ
    กิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้แข่งขันต้องเข้าร่วม ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีรางวัลพิเศษและจัดขึ้นในทั้ง 3 วันของมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ได้แก่
        การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พิเศษ (ชิงรางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์)
        ตอบคำถามพิธีกร
        รับชมนิทรรศการ และรับฟังการนำเสนอโครงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย

4. ข้อบังคับทั่วไปของการประกวดแข่งขัน
    (1) ให้ผู้แข่งขันถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด การตักเตือน ตัดคะแนน ตัดสิทธิการได้รับพิจารณารับรางวัล ตลอดจนการตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน เป็นสิทธิของคณะกรรมการจัดการแข่งขันต่อผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือข้อบังคับ หรือทุจริตในการแข่งขัน
    (2) อนุญาตให้ใช้หนังสือ ตำรา หรือเอกสาร ในระหว่างการแข่งขัน เพื่อใช้ค้นหาความรู้ทางเทคนิคเท่านั้น
    (3) ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในระหว่างการแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งความไม่ยุติธรรมต่อผู้แข่งขันอื่น
    (4) อนุญาตให้เฉพาะผู้แข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และบุคคลที่ได้รับอนุญาต เข้าพื้นที่จัดการแข่งขัน
    (5) ห้ามมิให้ผู้แข่งขันปรึกษาหรือได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น นอกจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้แข่งขันนั้นได้เปรียบต่อผู้แข่งขันอื่น
    (6) ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้องด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้น หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในวิธีการใช้งาน ให้สอบถามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    (7) อนุญาตให้เบิกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับการประกอบวงจรได้ เช่น สายไฟขนาด 22 AWG, 26 AWG ตะกั่วบัดกรี เป็นต้น ณ จุดบริการที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
    (8) ต้องใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองเท่าที่จำเป็น อย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย