หัวข้อการประกวดแข่งขัน

    อุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีต้นทุนการผลิตที่ถูกลงเรื่อยๆ จึงทำให้อุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนและมีความสามารถมากขึ้น แต่มีขนาดเล็กลงและประหยัดพลังงานมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันจึงมีรูปแบบของการสร้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีความชาญฉลาดมากขึ้น ตอบสนองต่อผู้ใช้รวดเร็วด้วยรูปแบบที่แปลกใหม่หลากหลาย ในขณะเดียวกับก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นและมีราคาที่ถูกลง นอกจากนี้ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ยังเน้นการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างอุปกรณ์ ก่อให้เกิดปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตัดสินใจและทำให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น
    การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ภายใต้หัวข้อ Smart Home, Smart Farm และ Smart Machine จึงมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ รวมถึงการคิดค้นพัฒนาเพื่อทำให้ความคิดสร้างสรรค์นั้น เป็นจริงขึ้นมา