รางวัล

รางวัลการประกวดแข่งขันประเภทนิสิต นักศึกษา
(1) รางวัลอันดับที่ 1    30,000 บาท
(2) รางวัลอันดับที่ 2    20,000บาท
(3) รางวัลอันดับที่ 3    10,000 บาท

รางวัลการประกวดแข่งขันประเภทนักเรียน
(1) รางวัลอันดับที่ 1    15,000 บาท
(2) รางวัลอันดับที่ 2    10,000บาท
(3) รางวัลอันดับที่ 3      8,000บาท
(4) รางวัลชมเชย (2 รางวัลๆ ละ5,000 บาท)   5,000 บาท
(5) รางวัลการประกอบวงจรยอดเยี่ยม    5,000 บาท
(6) รางวัลขวัญใจกรรมการ    5,000 บาท