เงื่อนไขการส่งข้อเสนอโครงงานและการประกวดโครงงาน


      จำนวนผู้จัดทำโครงงานไม่เกิน 2 คน
      ไม่จำกัดจำนวนโครงงานจากมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงานโครงการ NECTEC eCamp แต่ละแห่ง
      เมื่อได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงงานจากเนคเทคแล้ว หากผู้จัดทำไม่สามารถจัดทำโครงงานได้ตามข้อเสนอ ผู้จัดทำต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกการทำโครงงานและคืนเงินทุนให้แก่เนคเทคเต็มจำนวน
      โครงงานต้องเป็นความคิดริเริ่มของผู้จัดทำ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
      ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของผู้จัดทำ ทั้งนี้ เนคเทคสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
      ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน ผู้จัดทำต้องระบุข้อความหรือชี้แจงให้สาธารณชนทราบว่า เนคเทคเป็นผู้สนับสนุนและให้ทุน
      ผู้จัดทำโครงงานสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัด ซึ่งอาจมีการประกาศเป็นระยะ ผ่านทาง เว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th/yecc16อีเมล์ หรือจดหมาย
      ผู้จัดทำโครงงานต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากข้อเสนอโครงการ ให้เนคเทครับทราบผ่านค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร