หลักเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน(1) ความถูกต้องทางเทคนิค (น้ำหนัก 40%)
      มีแนวคิด การกำหนดปัญหา และเป้าหมายที่ชัดเจน
      ใช้ทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมถูกต้อง
      มีแผนดำเนินงานและกรรมวิธีไปสู่การสร้างโครงงานที่สำเร็จ และสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้ หรือกลายเป็นนวัตกรรมอันมีคุณค่า
      มีแผนการทดสอบ ทดลอง หรือเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
      มีการคาดการณ์ปัญหาและมีแผนการพัฒนาต้นแบบให้ดีขึ้น

(2) ความคิดสร้างสรรค์ (น้ำหนัก 40%)
      เป็นเรื่องหรือหัวข้อที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีศักยภาพที่สามารถนำไปใช้หรือพัฒนาต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้
      แนวคิดเริ่มต้นของโครงงานต้องชัดเจน น่าสนใจ และมีวิธีการดำเนินโครงงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดเริ่มต้นนี้
      สามารถสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมได้

(3) การเสนอข้อมูล (น้ำหนัก 20%)
      มีเนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
      สื่อสารให้ผู้อ่านหรือผู้ชมเข้าใจได้
      มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่หนักแน่นพอ และน่าเชื่อถือ