รายละเอียดข้อเสนอโครงงาน

ข้อเสนอโครงงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
(1) ส่วนที่ 1
    1.1 หน้าปก (ดู ภาคผนวก ก. แบบฟอร์มหน้าปกข้อเสนอโครงการ) ซึ่งระบุรายละเอียด ดังนี้
          ชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
          ข้อมูลของผู้พัฒนาโครงงาน โดยมี คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ระดับการศึกษา สถานศึกษา สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และลายมือชื่อ
          ข้อความรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัด ว่า “โครงงานนี้เป็นความคิดริเริ่มของผู้พัฒนาโครงงานและไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่นผู้ใด ข้าพเจ้ายินดีและรับรองที่จะเป็นผู้ดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมการจัดทำและพัฒนาโครงงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยตามเจตนา” พร้อมลงลายมือชื่อ
    1.2 บทคัดย่อ ซึ่งอธิบายถึง
          จุดเริ่มต้น เหตุผลในการทำโครงงาน ปัญหาที่ต้องการแก้ไข หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาโดยโครงงานนี้
          ผลสำเร็จหรือเป้าหมายที่คาดหวังจากโครงงาน
          แนวคิดการออกแบบ เช่น ทฤษฎีหรือหลักการที่เกี่ยวข้อง ผังงาน (flow chart) บล็อกไดอะแกรม รหัสเทียม (pseudo code) เป็นต้น
    1.3 รายละเอียดขั้นตอนในการทำโครงงานตามที่ออกแบบไว้ (แผนปฏิบัติงาน)
    1.4 แผนการทดสอบการใช้งานจริง
    1.5 บรรณานุกรม
    1.6 ประวัติของผู้จัดทำ
    1.7 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
    1.8 หากโครงงานมีการส่งเข้าประกวด หรือขอรับทุนจากแหล่งอื่นใด ผู้จัดทำและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องแจ้งให้เนคเทคทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

(2) ส่วนที่ 2
    2.1 ข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด สถานที่ ติดต่อ โทรศัพท์พื้นฐานและมือถือ โทรสาร อีเมล์ และลายมือชื่อ
    2.2 ประวัติ และขอบเขตงานที่เชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
    2.3 สำเนาบัตรประชาชนของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ