รูปแบบการประกวด

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ครั้งนี้ แบ่งการประกวดแข่งขันและตัดสินรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทนักเรียน

ประเภทนิสิต นักศึกษา
    ผู้แข่งขันประเภทนิสิต นักศึกษาจะต้องสร้างสรรค์โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำความรู้ หลักการ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ เพื่อให้เกิดการนำอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตัวอย่างสาขาวิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมภาพถ่าย วิศวกรรมเสียง วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมทางทะเล วิศวกรรมทำความร้อนและความเย็น วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างผลงานประยุกต์ ได้แก่ หุ่นยนต์ ระบบสมองกลฝังตัว เซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ระบบจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์หรือวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพพืชและผลผลิตจากพืช เครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปสินค้าเกษตร เครื่องมือแพทย์ วัสดุสำหรับทำอวัยวะเทียม อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ระบบการสื่อสารไร้สาย
    ผู้แข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
      เป็นนักศึกษาที่ร่วมจัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) หรือ
      เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่อยู่ชมรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการจัดค่ายNECTEC eCamp ในมหาวิทยาลัยเครือข่าย

ประเภทนักเรียน
    ในวันแข่งขัน ผู้แข่งขันประเภทนักเรียนจะได้รับโจทย์ปัญหาหรือคำถาม เพื่อทดสอบความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เรียนรู้จากค่ายNECTEC eCamp และจะต้องแก้โจทย์ปัญหาหรือตอบคำถามให้ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับอุปกรณ์ บอร์ดและแผนผังวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทดสอบความรู้และทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนจากค่ายฯ และจะต้องประกอบวงจรตามแผนผังวงจรหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
    ผู้แข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
      เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-4 **เป็นนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ณ วันเข้าค่าย NECTEC eCamp อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง ณ วันแข่งขัน YECC เข้าสู่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถเข้าร่วมได้**
      ต้องผ่านการเข้าร่วมอบรมในค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) ประจำปี พ.ศ. 2559 และไม่เคยเข้าร่วมแข่งขัน YECC ที่จัดขึ้นในปีใดๆ มาก่อน