ผลการแข่งขัน

 


ผลการแข่งขัน การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16


(Youth's Electronics Circuit Contest : YECC 2017)


ประเภทนิสิต นักศึกษา

รหัส โครงงาน ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา รางวัล

YECC1610 ชุดเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด FSR
(surveillance kit for patients with pressure ulcers)
นายสุริยา จันทร์ไทย ผศ.อุษา คงเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รางวัลที่ 1

นายสุรเชษฐ์ เกตุชรา

YECC1609 อุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองสำหรับฝึกฝนนักกีฬา
(Instrument of reaction time for athlete training)
นางสาวพัชณิดา เนื่องกัลยา ผศ.เดชา วิไลรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลที่ 2

นางสาววลัยพรรณ สินวรคุปต์

YECC1612 ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับรถเข็นไฟฟ้า
(Automatic Control System for Electric Wheelchairs)
นายวีระกุล มาเหลา ผศ.วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รางวัลที่ 3

นายพนินทร์ธรณ์ ไมยประโคน

ประเภทนักเรียน

รหัส ทีมสถาบัน ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา รางวัล

YECC16-01 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวศศิธร ระเวกโฉม ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รางวัลที่ 1

นางสาวอารดา คหัฏฐา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

YECC16-11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เด็กหญิงอัณณา รักษาพัชรวงศ์ ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลที่ 2

เด็กหญิงนิชา เจริญลาภนพรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

YECC16-13 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวจงกลรัตน์ พิสิฐนวกุล ผศ.เดชา วิไลรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ รางวัลที่ 3

นางสาวอารีย์พร ทรงธนะสิษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ

YECC16-10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เด็กชายกฤษณะ คงเมือ นายเอกชัย พือสันเทียะ โรงเรียนบุญวัฒนา รางวัลชมเชย

เด็กชายศิวพัฒน์ อินทรโชติ โรงเรียนบุญวัฒนา

YECC16-05 มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวสยาวดี เทพวุฑฒิ ดร.สัญชัย เอียดปราบ โรงเรียนดาราสมุทร รางวัลชมเชย

นางสาวนวพร วิจิตรเตมีย์ โรงเรียนดาราสมุทร

YECC16-08 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เด็กชายกันต์ กาญจนพิพัฒน์กุล นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว โรงเรียนดาราวิทยาลัย รางวัลขวัญใจกรรมการ

เด็กชายสิรวิชญ์ อาทิตย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

YECC16-01 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวศศิธร ระเวกโฉม ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รางวัลการประกอบวงจรยอดเยี่ยม

นางสาวอารดา คหัฏฐา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี