รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทนิสิต นักศึกษา

 รายชื่อข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YECC 2017) ประเภทนิสิต นักศึกษา

รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน ชื่อสถาบันการศึกษา ผู้พัฒนาคนที่ 1 ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา

YECC1601 รีไซเคิลชาญฉลาด (Smart Recycling) มหาวิทยาลัยมหิดล นายพรพระ ชำนาญวนิชกุล นางสาวศิริพรรณ แดนอุดม นายภูรีพงศ์ พลนุ้ย ผศ.เดชา วิไลรัตน์

YECC1602 ฟาร์มอัจฉริยะโดยใช้ Computer Numerical Control
(Smart Fram by Using Computer Numerical Control)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายปิยะราช แสนศรี นายพงศกร อักโข นายอำพล มั่งคั่ง นายนิศรุต พันธ์ศิริ

YECC1603 อุตสาหกรรมอัจฉริยะโดยใช้ระบบ Computer Numerical Control
(Smart Industry by Using Computer Numerical Control)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธนาวุฒิ ทวีคูณ นายวัชระ มีหนองใหญ่ นายนครินทร์ อ่อมแก้ว นายนิศรุต พันธ์ศิริ

YECC1605 ง่ายๆ กับการควบคุมการใช้พลังงานในบ้าน มหาวิทยาลัยนเรศวร นายชนิสร วุฒิเนตรเนติรักษ์ นายอนุกูล จิ๋วบุญ
ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา

YECC1606 ระบบควบคุมการเพาะปลูกต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบอัตโนมัติ
(Automatic Control Farming System in Flowerpot)
มหาวิทยาลัยนเรศวร นายปิยะพล เรืองทิพย์ นายวิโรจน์ รัตรเดชานาคินทร์
ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา

YECC1607 รถเข็นสำหรับห้างสรรพสินค้าอัจฉริยะ (Smart Shopping Cart) มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวจุฑาพร จอมพุทรา นางสาวเกวลิน กุลทองบุณยพร นายชาญวิทย์ ทองใหม่ ผศ.เดชา วิไลรัตน์

YECC1608 ระบบป้องกันเด็กเข้าสถานที่อันตราย
(Children Restrict Area Preventing System)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายปพาฬ หัตถ์นำทรัพย์ นายทองไท เถาทอง
นางสาวศิวพร พันศร

YECC1609 อุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองสำหรับฝึกฝนนักกีฬา
(Instrument of reaction time for athlete training)
มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวพัชณิดา เนื่องกัลยา นางสาววลัยพรรณ สินวรคุปต์
ผศ.เดชา วิไลรัตน์

YECC1610 ชุดเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด FSR
(surveillance kit for patients with pressure ulcers)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นายสุริยา จันทร์ไทย นายสุรเชษฐ์ เกตุชรา
ผศ.อุษา คงเมือง

YECC1611 ชุดปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะ (smart hydroponics gardening kits) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนภสินธุ์ คำเมืองเหนือ นายวัชรพงศ์ นาเมืองรักษ์
ผศ.ดร.อุกฤษฎ์ มั่นคง

YECC1612 ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับรถเข็นไฟฟ้า
(Automatic Control System for Electric Wheelchairs)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นายวีระกุล มาเหลา นายพนินทร์ธรณ์ ไมยประโคน
ผศ.วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ

YECC1613 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบชาญฉลาด (Smart Detector) มหาวิทยาลัยมหิดล นายกิติชัย ไชยศิลป์ นายภัทรภณ จิตรภักดี นายพงศ์วิช แต้พานิชเจริญ รศ.ดร.ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช

YECC1615 เครื่องติดฉลากสติ๊กเกอร์ (Sticker Labeling Machines) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสุนทร ธรรมโสม นายณัฐภัทร การะเกต
ดร.ประชา คำภักดี

YECC1616 ระบบควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่างอัจฉริยะในห้องเรียน
(Smart Temperature and Lighting System Control in Classroom)
มหาวิทยาลัยบูรพา นายพวัสส์ ฐิติวัฒนทวีกิจ นายธีระพัฒน์ หายเคราะห์
ดร.สัญชัย เอียดปราบ

YECC1618 ระบบให้บริการใช้ไฟฟ้าในร้านกาแฟ
(The system provides electric power in the cafe)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นายณัฐพงศ์ บ่อคำ นายภัทรพล ใจหลัก
นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว

YECC1619 ระบบควบคุมการเลี้ยงปลานิลแบบอัตโนมัติ
(Automatic Tilapia Fish Feeding Machine)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายอรรถวุฒิ โกวิทวที นายเจนยุทธ ศิริกาญจนวงค์
ผศ.ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล