รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทนักเรียน

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (The Sixteenth Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2017)
ประเภทนักเรียน ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)


ลำดับที่ ทีม ค่าย NECTEC eCamp คำนำหน้า ชื่อ สกุล ระดับชั้น สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา

1 YECC16-01 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาว ศศิธร ระเวกโฉม มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา

2 นางสาว อาราดา คหัฏฐา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

3 YECC16-02 โรงเรียนพญาไท เด็กชาย กษิดิศ สะโนตรัย ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท นางสาวศิวพรพันศร

4 เด็กชาย วิศวะ ผิวงาม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท

5 YECC16-03 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาย ทศพล เสนาวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ นายนิศรุต พันธ์ศิริ

6 นาย ภูรินท์ สว่างเเสง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

7 YECC16-04 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เด็กชาย ต้นกล้า ห่างสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นางสาวแสงเดือน โปธา

8 เด็กชาย ศรัณญพงค์ คำสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

9 YECC16-05 มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว สยาวดี เทพวุฑฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราสมุทร ดร.สัญชัย เอียดปราบ

10 นางสาว นวพร วิจิตรเตมีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราสมุทร

11 YECC16-06 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เด็กชาย กฤตเมธ ปิยะประภาพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ผศ.ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี

12 เด็กชาย คณิน ประกายโกวิท มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์

13 YECC16-07 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เด็กชาย ศิโรจน์ ศรีจำเริญ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมาเรียลัย ผศ.ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล

14 เด็กชาย ฟะญัร ปานมณี มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองจอกพิยานุสสรณ์

15 YECC16-08 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เด็กชาย กันต์ กาญจนพิพัฒน์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว

16 เด็กชาย สิรวิชญ์ อาทิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย

17 YECC16-9 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เด็กชาย ภูริภัทร สารบูรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม นางสาวสุดารัตน์ น้อยหา

18 เด็กหญิง อัญชิสา นันทาภรณ์ศักดิ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

19 YEcc16-10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เด็กชาย กฤษณะ คงเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญวัฒนา นายเอกชัย พือสันเทียะ

20 เด็กชาย ศิวพัฒน์ อินทรโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญวัฒนา

21 YECC16-11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เด็กหญิง อัณณา รักษาพัชรวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย

22 เด็กหญิง นิชา เจริญลาภนพรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

23 YECC16-12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เด็กชาย ณัฐพล มีเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์

24 เด็กชาย ชินวัตร ชุมศรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากช่อง

25 YECC16-13 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาว จงกลรัตน์ พิสิฐนวกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ ผศ.เดชา วิไลรัตน์

26 เด็กชาย ศุภพล เตติรานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ