กำหนดการการแข่งขัน

กำหนดการ
การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16
(Youth's Electronics Circuit Contest: YECC2017)


ประเภทนิสิต นักศึกษา


วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
เวลา 16.00 - 20.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และจัดบอร์ดแสดงผลงาน       
                                   อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น
.

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

เวลา 08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 09.30 น.     ชี้แจงกติกาการแข่งขัน และจัดแสดงผลงาน
เวลา 09.30 - 12.00 น.     กรรมการพิจารณาผลงาน รอบแรก
เวลา 12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 16.30 น.     กรรมการพิจารณาผลงาน รอบแรก (ต่อ)
เวลา 14.00 - 16.00 น.     พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
เวลา 16.00 - 19.00 น.     แสดงผลงาน YECC 2017

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 12.00 น.     กรรมการพิจารณาผลงาน รอบสอง
เวลา 12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 - 16.30 น.     กรรมการพิจารณาผลงาน รอบสอง (ต่อ)
เวลา 16.00 - 19.00 น.     แสดงผลงาน YECC 2017

วันศุกรที่ 17 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 - 09.30 น.     ลงทะเบียน
เวลา 09.30 - 12.30 น.     เตรียมนำเสนอผลงาน
เวลา 12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 14.00 - 17.00 น.     การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
                                   พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16


ประเภทนักเรียน

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 09.20 น.     ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
เวลา 09.20 - 10.00 น.     รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (1)
เวลา 10.00 - 10.50 น.     ความรู้วงจรตรรกะพื้นฐาน
เวลา 10.50 - 11.30 น.     รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (2)
เวลา 11.30 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.00 น.     กิจกรรมตอบภาพวงจร 
เวลา 14.00 - 16.00 น.     พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
เวลา 16.00 - 17.00 น.     การแข่งขันโจทย์เยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์
เวลา 17.00 - 17.30 น.     ยื่นเอกสารการรับเงินสนับสนุน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 - 09.30 น.     ลงทะเบียน
เวลา 09.30 - 12.00 น.     ประกอบชุด Kit (1)
เวลา 12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 16.00 น.     ประกอบชุด Kit (2) 
เวลา 16.00 - 17.00 น.      ปริศนา (ไฟ) ฟ้าแลบ

วันศุกรที่ 17 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 - 09.30 น.     ลงทะเบียน
เวลา 09.30 - 10.30 น.     แรงบันดาลใจจากพี่สู่น้อง
                                   โดย ทีมผู้พัฒนา โครงการ “ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน”
เวลา 10.30 - 12.30 น.     นักศึกษา นำเสนอผลงาน
เวลา 12.30 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 14.00 - 19.00 น.     การประกาศผล และพิธีมอบรางวัล
                                   พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16