ข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
(The Sixteenth Youth's Electronics Circuit Contest 2017: YECC 2017)    การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Youth's Electronics Circuit Contest) เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์หรือ NECTEC eCamp ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยมหาวิทยาลัยเครือข่ายกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (หรือเนคเทค) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก โดยแต่ละค่ายจะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไปเข้าร่วมการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และนำความรู้จากการเรียนในค่ายไปคิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์หรือโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ประสบการณ์ที่เยาวชนจะได้รับหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักคิดค้นหรือนักประดิษฐ์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ระดับอาชีพต่อไปในอนาคต
    หัวข้อการประกวดในปีนี้ ได้รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบแตกต่างไปจากการประกวดในปีที่ผ่านมา ดังนั้นโปรดศึกษาคู่มือโดยละเอียด  โดยการประกวดในปีนี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทนักเรียน