ข้อบังคับทั่วไปของการประกวด


(1) ให้ผู้แข่งขันถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด การตักเตือน ตัดคะแนน ตัดสิทธิการได้รับพิจารณารับรางวัล ตลอดจนการตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน เป็นสิทธิของคณะกรรมการจัดการแข่งขันต่อผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือข้อบังคับ หรือทุจริตในการแข่งขัน
(2) อนุญาตให้ใช้หนังสือ ตำรา หรือเอกสาร ในระหว่างการแข่งขัน เพื่อใช้ค้นหาความรู้ทางเทคนิคเท่านั้น
(3) ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในระหว่างการแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งความไม่ยุติธรรมต่อผู้แข่งขันอื่น
(4) อนุญาตให้เฉพาะผู้แข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และบุคคลที่ได้รับอนุญาต เข้าพื้นที่จัดการแข่งขัน
(5) ห้ามมิให้ผู้แข่งขันปรึกษาหรือได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น นอกจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้แข่งขันนั้นได้เปรียบต่อผู้แข่งขันอื่น
(6) ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้องด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้น หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในวิธีการใช้งาน ให้สอบถามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
(7) อนุญาตให้เบิกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับการประกอบวงจรได้ เช่น สายไฟขนาด 22 AWG, 26 AWG ตะกั่วบัดกรี เป็นต้น ณ จุดบริการที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
(8) ต้องใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองเท่าที่จำเป็น อย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย