การจัดแสดงผลงาน


    โครงงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้สามารถเข้าร่วมในการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16” จะนำมาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอแก่บุคคล ผู้สนใจทั่วไป ผู้จัดทำต้องนำเสนอ สาธิต หรือให้ความรู้แก่ผู้สนใจได้ เงื่อนไขของการจัดแสดงผลงาน มีดังนี้
(1) โครงงานที่นำมาจัดแสดงเป็นโครงงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกสำหรับการประกวดแข่งขันในปีปัจจุบันเท่านั้น
(2) มีรูปภาพ หรือวีดิทัศน์นำเสนอผลงาน
(3) หากโครงงานมีหรือประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ไม่สามารถจัดแสดงได้อย่างปลอดภัย ผู้จัดทำอาจแสดงภาพส่วนสาระสำคัญหรือใช้วิธีนำเสนออื่นให้ผู้รับชมเข้าใจแทน
(4) เป็นระเบียบ จัดเรียงลำดับเพื่อให้เข้าใจง่าย แสดงเหตุและผลอย่างชัดเจน ผู้รับชมสามารถมองเห็น เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว
(5) มีความดึงดูดสายตา โดดเด่น มีชื่อโครงงาน ภาพ แผนภูมิ หรือกราฟ ที่ประณีตสวยงาม เพื่อดึงดูดผู้สนใจ
(6) หากใช้ตาราง แผนภูมิ หรือกราฟประกอบการนำเสนอ ควรมีข้อมูล การอ้างอิง และรูปแบบที่ถูกต้อง
(7) มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล เอกสาร องค์ความรู้หรือผลงานอื่นที่นำมาใช้ ผู้จัดทำต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพถ่าย รูปภาพ เสียง หรือข้อความใดๆ