รูปแบบการประกวด

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ครั้งนี้ แบ่งการประกวดแข่งขันและตัดสินรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทนักเรียน

ประเภทนิสิต นักศึกษา
    ผู้แข่งขันประเภทนิสิต นักศึกษาจะต้องสร้างสรรค์โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำความรู้ หลักการ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ เพื่อให้เกิดการนำอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตัวอย่างสาขาวิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมภาพถ่าย วิศวกรรมเสียง วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมทางทะเล วิศวกรรมทำความร้อนและความเย็น วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างผลงานประยุกต์ ได้แก่ หุ่นยนต์ ระบบสมองกลฝังตัว เซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ระบบจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์หรือวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพพืชและผลผลิตจากพืช เครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปสินค้าเกษตร เครื่องมือแพทย์ วัสดุสำหรับทำอวัยวะเทียม อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ระบบการสื่อสารไร้สาย
    ผู้แข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
      นิสิต นักศึกษาพี่เลี้ยงที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการจัดการค่าย NECTEC eCamp ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์การจัดค่าย NECTEC eCamp ที่ตนเองสังกัด
      เดี๋ยว หรือรวมกันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน โดยไม่จำกัดจำนวนทีมในแต่ละมหาวิทยาลัยเครือข่ายของการจัดค่าย NECTEC eCamp ส่งผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลงาน และนำผลงานเข้าร่วมแข่งขัน YECC ตาม Theme หรือหัวข้อที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดในแต่ละปี

    หัวข้อการประกวดสำหรับนิสิต นักศึกษา
    การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ในปีนี้ กำหนดรูปแบบของการประกวดภายใต้หัวข้อ Smart Farm และ Smart Factory เพื่อให้สอดรับกับเขตพื้นที่เศรษฐกิจทางภาคตะวันออก EECI ของรัฐบาล ซึ่งเน้นในการนำงานวิจัย และงานนวตกรรม เข้าไปเสริมภาคธุรกิจทางภาคตะวันออกเขตพื้นที่เศรษฐกิจทางภาคตะวันออก

         

 

ประเภทนักเรียน
    ในวันแข่งขัน ผู้แข่งขันประเภทนักเรียนจะได้รับโจทย์ปัญหาหรือคำถาม เพื่อทดสอบความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เรียนรู้จากค่าย NECTEC eCamp และจะต้องแก้โจทย์ปัญหาหรือตอบคำถามให้ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับอุปกรณ์ บอร์ดและแผนผังวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทดสอบความรู้และทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนจากค่ายฯ และจะต้องประกอบวงจรตามแผนผังวงจรหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในปีนี้การแข่งขันประเภทนักเรียนกำหนดให้ใช้ "อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง KidBright" เป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักของการแข่งขันด้วย
    ผู้แข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
      ตัวแทนนักเรียนจากค่าย NECTEC eCamp ค่ายละ 2 คน/ทีม กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ วันเข้าค่าย NECTEC eCamp  
      ต้องผ่านการเข้าร่วมอบรมในค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และไม่เคยเข้าร่วมแข่งขัน YECC ที่จัดขึ้นในปีใดๆ มาก่อน