ผลการแข่งขัน

 

ผลการแข่งขัน การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
(Youth's Electronics Circuit Contest : YECC 2018)


ประเภทนิสิต นักศึกษา

รางวัล ชื่อผลงาน ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา

รางวัลที่ 1 เรือรดน้ำอัจฉริยะ (Smart Watering Plant) นายไพรธวัช สัมภาวะผล
นายศตวรรษ ย่องยัง
นางสาวเสาวลักษณ์ สระธรรม
ผศ. เดชา วิไลรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลที่ 2 หุ่นยนต์ปลูกข้าวโพด#14 (Corn planting Robot) นายธัญญรัตน์ หงษ์คงคา
นายนิมิตรชัย ทำนา
นายอนุวัฒน์ น้อยหลา
ดร. อมร จิรเสรีอมรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รางวัลที่ 3 ฟาร์มผัก 4.0 (SCADA for Smart Farm) นางสาวณัฎฐากานต์ ทองขาว
นางสาวสิริธร ศรีไพบูลย์
นายศุภกร ศิวะเพชรากร
ดร.ดุสิต ธนเพทาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภทนักเรียน

รางวัล ทีมสถาบัน ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา

รางวัลที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวชวิศา ทรัพย์พ่วง ผศ.เดชา วิไลรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นางสาวนภัสสร เตชะสมบูรณากิจ โรงเรียนราชินี

รางวัลที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวกรชนก บุญยืน ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

เด็กหญิงฐิติรัตน์ รักพ่วง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เด็กชายบุญพบ สุตะพันธ์ นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์

เด็กชายปริน ชุมสำโรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

รางวัลชมเชย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายนัฏทพงศ์ บุตรกูล ผศ.ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นายนันทกานต์ ภูมิเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เด็กชายปภิณวิช อาสนเพชร นางสาวแสงเดือน โปธา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายภควัต ดาวสดใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลขวัญใจกรรมการ มหาวิทยาลัยบูรพา เด็กชายปุญญพัฒน์ พิมพ์จันทร์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

เด็กชายปฎิภัส ปริวรรตสกุล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

รางวัลการประกอบวงจรยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เด็กชายปภิณวิช อาสนเพชร นางสาวแสงเดือน โปธา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เด็กชายภควัต ดาวสดใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย