กำหนดการของการจัดงาน

กำหนดการ
การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
(The Seventeenth Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2018)
ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ประเภทนิสิต นักศึกษาประเภทนักเรียน
วันที่ 13 มีนาคม 2561
เวลา 17.00 - 20.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และโปรแกรม
และจัดบอร์ดแสดงผลงานอนุญาตให้เข้าพื้นที่
ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.
วันที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 09.30 น.ชี้แจงกติกาการแข่งขัน และจัดบูธแสดงผลงานเวลา 09.00 - 09.20 น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
เวลา 09.00 - 19.00 น.ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธ เวลา 09.20 - 10.20 น. กิจกรรม: ตอบภาพวงจร
เพื่อนำเสนอผลงานโครงการ YECC 2018*เวลา 10.30 - 12.00 น.กิจกรรม: ชุด Kit (1)
เวลา 09.30 - 12.00 น.กรรมการพิจารณาผลงาน รอบแรกเวลา 12.00 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.00 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 13.00 - 17.00 น.กิจกรรม: KidBright
เวลา 13.00 - 16.30 น.กรรมการพิจารณาผลงาน รอบแรก (ต่อ)เวลา 14.00 - 16.00 น.พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
เวลา 14.00 - 16.00 น.พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17เวลา 17.00 - 17.30 น.ยื่นเอกสารการรับเงินสนับสนุน
เวลา 16.30 - 17.30 น.ยื่นเอกสารการรับเงินสนับสนุน
วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 19.00 น.ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธ เวลา 09.00 - 10.00 น.กิจกรรม: กิจกรรมชุด Kit (2)
เพื่อนำเสนอผลงานโครงการ YECC 2018*เวลา 10.00 - 11.00 น. กิจกรรม: พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
เวลา 09.30 - 12.00 น.กรรมการพิจารณาผลงาน รอบสองเวลา 11.00 - 12.00 น.กิจกรรม: ความรู้วงจรตรรกะพื้นฐาน
เวลา 12.00 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 - 16.30 น.กรรมการพิจารณาผลงาน รอบสอง (ต่อ)เวลา 13.00 - 14.00 น.กิจกรรม: รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เวลา 16.30 - 19.00 น.คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสินเวลา 14.00 - 17.00 น.กิจกรรม: รู้ทันโลก
วันที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 15.30 น.เปิดแสดงผลงานโครงการ YECC 2018 เวลา 09.30 - 14.00 น.ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้าแข่งขันประเภทนักศึกษา
สำหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงาน*พร้อมร่วมนำเสนอไอเดียและตอบคำถาม
เวลา 09.30 - 14.00 น.ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลงานที่หน้าเวที YECCเวลา 12.30 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.30 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 15.30 – 19.00 น.ประกาศผล และพิธีมอบรางวัล
เวลา 15.30 – 19.00 น.ประกาศผล และพิธีมอบรางวัลพิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

หมายเหตุ: *คณะกรรมการอาจจะลงตรวจผลงานและสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมในทุกช่วงเวลาของการจัดแสดงผลงาน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประจำที่บูธแสดงผลงานตลอดช่วงเวลาทั้ง 3 วันในการจัดแสดงผลงาน