รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทนิสิต นักศึกษา

 

รายชื่อโครงการที่ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 6,000 บาท จำนวน 9 โครงการ

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YECC 2018) ประเภทนิสิต นักศึกษา

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ภาษาไทย ชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษ ชื่อสถาบันการศึกษา ผู้พัฒนาคนที่ 1 ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา

1 YECC1701 หุ่นยนต์ปลูกมันสำปะหลัง IoT Robot cassava มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย ณัฐพงษ์ เพ็ชรนิล นางสาวภีรดา ช่วยนางเดียว นางสาว จันทร์จิรา ผลไธสง นายสมพร เตียเจริญ

2 YECC1704 เรือรดน้ำอัจฉริยะ Proposal-Smart Watering Plant มหาวิทยาลัยมหิดล นายไพรธวัช สัมภวะผล นายศตวรรษ ย่องยัง นางสาวเสาวลักษณ์ สระธรรม ผศ.เดชา วิไลรัตน์

3 YECC1709 เครื่องวัดมะขามขึ้นราในฝัก Detection device for internal mold infection
In tamarind
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเนติพงษ์ แสงตะวัน นายเนติพงษ์ ชาลีกุล
ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

4 YECC1712 หุ่นยนต์ปลูกข้าวโพด#14 Corn planting Robot มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายธัญญรัตน์ หงษ์คงคา นายนิมิตรชัย ทำนา นายอนุวัฒน์ น้อยหลา นายอมร จิรเสรีอมรกุล

5 YECC1713 ชุดปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีอินทรีย์อัจฉริยะ Smart Organic Wheat grass Growing Kit มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายอิตาลี จรัญภิญโญ นางสาวกรรณิการ์ เกือบสันเทียะ
ผศ.อุษา คงเมือง

6 YECC1714 หุ่นยนต์จัดเรียงวัตถุดิบอัตโนมัติ Robot Auto Store มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวีระยุทธิ์ แปยอ นายรัชฎาพงษ์ คุทานนท์
นายสมพร เตียเจริญ

7 YECC1719 ฟาร์มผัก 4.0 SCADA for Smart Farm มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวณัฎฐากานต์ ทองขาว นางสาวสิริธร ศรีไพบูลย์
นายดุสิต ธนเพทาย

8 YECC1723 ระบบให้อาหารและเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติในฟาร์มไก่ไข่ Food Feeding and Light Control System
In Layer Chicken Farm
มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฏฐ์ดนัย เอี่ยมปา นายกันตพัฒน์ ตั้งพรเจริญสุข นายณัฐวัฒน์ ชัยมงคล นายสัญชัย เอียดปราบ

9 YECC1728 เครื่องตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าและแสดงผลแบบไร้สาย (มอเตอร์อัจฉริยะ) Smart Motor มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
นายปรมินทร์ แสงแก้ว นายกฤษณะ ธิวโต นายรัฐธรรมนูญ พลอยเพ็ชร นายเมธา ทัศคร