รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทนักเรียน

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทนักเรียน

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2018)

ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

ลำดับที่ กลุ่ม ค่าย NECTEC eCamp คำนำหน้า ชื่อ สกุล ระดับชั้น สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา

1 YECC17-01 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นาย กิตตินันท์ กั้ววิบูลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา นายจำเริญ เกตุแก้ว
นางสาวชุมพร สุนทร


2 นาย พีรพัฒน์ ถาเครือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

3 YECC17-02 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาว กรชนก บุญยืน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายสุวิทย์ กิระวิทยา

4 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ รักพ่วง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

5 YECC17-03 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เด็กหญิง กัญญารัตน์ ทองจินดาพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม นางสาวสุดารัตน์ น้อยหา

6 เด็กหญิง มัดหมี่ ดาก้า ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

7 YECC17-04 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เด็กชาย ปภิณวิช อาสนเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวแสงเดือน โปธา

8 เด็กชาย ภควัต ดาวสดใส มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

9 YECC17-05 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาย นัฏทพงศ์ บุตรกูล มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผศ.ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี

10 นาย นันทกานต์ ภูมิเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโอรส

11 YECC17-06 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เด็กชาย ภูธิป อรรถบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเดชอุดม นายธรรมรส รักธรรม

12 เด็กชาย พิสิษฐ์ กิ่งมาลา มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเดชอุดม

13 YECC17-07 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เด็กหญิง ณัฐวรินทร์ ปัตถา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" นายประภากร สุวรรณะ

14 เด็กชาย สุขปวัตน์ เมืองสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์

15 YECC17-08 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เด็กชาย จิราภัทร ศรีศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นายกิตติศักดิ์ ทองดา

16 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ศรีศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

17 YECC17-9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เด็กชาย บุญพบ สุตะพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์

18 เด็กชาย ปริน ชุมสำโรง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

19 YEcc17-10 โรงเรียนพญาไท เด็กชาย ศุภเสกข์ เตชะปัญญา ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียพญาไท นายนิวัต บุญมานันท์

20 เด็กชาย วุฒิชัย กาวิน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียพญาไท

21 YECC17-11 มหาวิทยาลัยมหิดล เด็กชาย ธนกฤษ อั้นอุดม มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ผศ.เดชา วิไลรัตน์

22 เด็กหญิง สินีกันต์ กูลกิจจรัสชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

23 YECC17-12 มหาวิทยาลัยบูรพา เด็กชาย ปุญญพัฒน์ พิมพ์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ดร.สัญชัย เอียดปราบ

24 เด็กชาย ปฎิภัส ปริวรรตสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

25 YECC17-13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เด็กชาย ภีระพงศ์ ฐิติเมธาภิรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโอรส นายมังกร แซ่ว่อง

26 นาย สัจภูมิ ไกรเลิศรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

27 YECC17-14 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เด็กชาย สุรเดช นนท์ธิจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ นายสมพร เตียเจริญ

28 เด็กชาย ณัฐพัชร์ เตียเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย