คู่มือการเข้าแข่งขัน YECC 2018 รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดวงจรอิเล็กทอรนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YECC 2018) รอบชิงชนะเลิศ

          จัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival 2018) ระหว่าง วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลดน์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

การตรวจสอบข้อมูล

          ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลตัวสะกดชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ตามประกาศรายชื่อโครงงานเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากไม่ถูกต้องขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณนวลปรางค์  เฉลิมพักตร์ ทาง email:  เท่านั้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว เนคเทค ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ)

การติดตั้งและจัดแสดงผลงาน

          กำหนดการลงทะเบียนเพื่อติดตั้งและจัดแสดงผลงานวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 - 20.00 น. (วัน setup) หรือวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น.-10.00 น. (วันแรกของการจัดงาน) ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลดน์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับบัตรประจำตัวสำหรับใช้ในการลง ทะเบียนและผ่านเข้า-ออกบริเวณการจัดงานเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

          ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
                  1. นำผลงานที่จะจัดแสดง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมที่ต้องใช้ และโปสเตอร์มาเองเพื่อใช้ในการติดตั้งและแสดงผลงาน (โปสเตอร์ที่นำมาแสดงต้องเป็นไปตาม Template ที่เนคเทค กำหนด ดูรายละเอียดได้ที่ PosterTemplate
                  2. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่น CD บรรจุผลงาน จำนวน 1 ชุด  ณ บูธกิจกรรม YECC 2018 (ภายในฮอลล์) ในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดังนี้
                      2.1 ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม (ดูรายละเอียดของข้อมูลในรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ FinalReport)
                      2.2 ส่งมอบแผ่น CD บรรจุไฟล์ข้อเสนอโครงการ ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ไฟล์โปสเตอร์ ทั้งที่เป็น .doc และ .pdf  จำนวน 1 แผ่น ทำการติดตั้งและแสดงผลงานให้เสร็จ และส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ และแผ่นโปรแกรมผลงานดังกล่าว (โดยบนแผ่น CD ต้องระบุชื่อโครงการและ รหัสโครงการ ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญหาย)  
 
          บูธแสดงผลงานมีขนาดประมาณ กว้าง 1.8 * ลึก 1.5 * สูง 2.3 เมตร พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และปลั๊กไฟ (กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก จะจัดพื้นที่ให้ตามความจำเป็น) ศึกษาภาพประกอบได้ที่ บูธการแข่งขัน YECC 2018 โดยผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องจัดทำโปสเตอร์แสดงผลงานมาร่วมจัดแสดงเองในขนาด (Template) ตามที่เนคเทค ออกแบบไว้เท่านั้น ซึ่งสามารถโหลดไฟล์ได้ที่ Poster Template และผู้เข้าแข่งขันต้องส่งมอบไฟล์ที่ใช้ในการจัดทำโปสเตอร์ โดยรวมอยู่ในแผ่นโปรแกรมผลงาน เพื่อทางโครงการฯ อาจใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของผู้เข้าแข่งขันได้

          สำหรับ เนื้อหาบนโปสเตอร์ กำหนดให้ใส่ชื่อโครงการและชื่อผู้พัฒนาด้านบน ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ควรประกอบด้วย รหัสโครงการ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบัน สถานที่ติดต่อ บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ การทดลอง ผลการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง เอกสารอ้างอิง ควรมีภาพประกอบและคำอธิบายโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม

          เมื่อ ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำบูธและ/หรือนำอุปกรณ์เข้า-ออกจากบริเวณงาน จะต้องเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมส่งใบรายการเช็คคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของเนคเทค ทุกวัน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนในวันแรก และเมื่อถึงเวลาเลิกงานขอให้ผู้เข้าแข่งขันปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ก่อนออกจากงาน

          ภายในบริเวณการจัดงาน ผู้เข้าแข่งขันควรระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าของตนเอง

การเฝ้าประจำบูธ 
          ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ประจำบูธตลอดวัน โดยเฉพาะวันที่กรรมการตรวจพิจารณาโครงการ และอยู่ประจำบูธเพื่อนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนที่เข้าชมงานตลอดวันงานทั้ง 3 วัน

การลงทะเบียน

          ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาร่วมงานและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของเนคเทค ทุกวันตั้งแต่วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 และ 19.00 น. โดยเนคเทค จะแจกบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และขอให้ทุกท่านติดบัตรตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงาน

การแต่งกาย
          เพื่อความเหมาะสม ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย ดังนี้
          วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2561
              - นักเรียน นิสิต นักศึกษา แต่งชุดยูนิฟอร์มโรงเรียน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรผู้เข้าแข่งขัน
              - อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ติดตาม และบุคคลทั่วไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรอาจารย์ที่ปรึกษา
          วันที่ 16 มีนาคม 2561
              - นักเรียน นิสิต นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมเสื้อยืดประจำการแข่งขัน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตร ผู้เข้าแข่งขัน (โดยผู้จัดจะแจกเสื้อให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2561)
              - อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ติดตาม และบุคคลทั่วไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมเสื้อยืดประจำการแข่งขัน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรอาจารย์ที่ปรึกษา (โดยผู้จัดจะแจกเสื้อให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักในระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2561)

ที่พัก
          เนคเทคจะดำเนินการจัดที่พักให้สำหรับสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งจะจัดพัก ณ สินสิริ รีสอร์ท ถนนปัญญา-รามอินทรา กรุงเทพมหานคร แผนที่
          Check in วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.
          Check out วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

          หมายเหตุ: เนคเทคสนับสนุนค่าที่พัก เฉพาะการเข้าพักในคืนวันที่ 13 14 และ 15 มีนาคม 2561 รวมเป็นจำนวน 3 คืน เท่านั้น ทั้งนี้ ในการ Check in จะมีค่ามัดจำกุญแจห้องพัก จำนวน 500 บาท ซึ่งทางผู้เข้าพัก จะต้องเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องเงินมัดจำค่ากุญแจห้องพักเอง กรุณาเตรียมเงินมัดจำให้พร้อมสำหรับการเข้า Check in ด้วย

การจ่ายเงินทุน และเงินสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ

          1. เงินทุนสนับสนุนงวดที่ 2 แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุน 6,000 บาท เจ้าหน้าที่กิจกรรม จะดำเนินการจ่ายให้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ บธูกิจกรรม YECC 2018
          2. เงินทุนสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศสำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุนสำหรับ ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก โดยผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องประจำบูธนิทรรศการและลงทะเบียนเข้า-ออก ทุกวัน โดยทางโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงิน ภายในงาน วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ บธูกิจกรรม YECC 2018 โดยใช้เอกสารประกอบ คือ ใบสำคัญรับเงินรางวัล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง

ภูมิภาคอัตราเงินสนับสนุน
(ต่อคน/3 วัน)
อัตราเงินสนับสนุน
ค่าพาหนะ
ทุกศูนย์ประสานงานภูมิภาค600 บาทตามระเบียบ สวทช.


การรับเงินรางวัล
          โครงการที่ชนะเลิศในการแข่งขัน ฯ จะได้เงินรางวัลตามที่โครงการกำหนดไว้ โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ เงินรางวัล
          สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

การเบิกจ่ายเงินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ

          เนคเทค จะเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ (เท่านั้น) ของหัวหน้าหรือตัวแทนสมาชิกในโครงการ โดยใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย คือ ใบสำคัญรับเงินรางวัล ของเนคเทค สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ (เท่านั้น) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชี ที่ลงนามสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ โดยขอให้จัดเตรียมเอกสารส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ดังนี้

          การแข่งขัน YECC 2018
          งานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที (FITS) ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย (RSO)
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
          ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120