ข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
(The Sventeenth Youth's Electronics Circuit Contest 2018: YECC 2018)

     การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Youth's Electronics Circuit Contest) เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์หรือ NECTEC eCamp ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยมหาวิทยาลัยเครือข่ายกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (หรือเนคเทค) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก โดยแต่ละค่ายจะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ และนำความรู้จากการเรียนในค่ายไปคิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์หรือโครงงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ประสบการณ์ที่เยาวชนจะได้รับหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ยังจะเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักคิดค้นหรือนักประดิษฐ์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ระดับอาชีพ ต่อไปในอนาคต