รายชื่อโครงการที่ส่งเข้าร่วมการประกวด YECC 2018 ประเภทนิสิต นักศึกษา

 
รายชื่อโครงการที่ส่งเข้าร่วม

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17: YECC 2018 (ประเภทนิสิต นักศึกษา)

ลำดับ รหัส
โครงการ
ชื่อโครงการ สถาบันการศึกษา หัวหน้าทีมผู้พัฒนา ผู้พัฒนาร่วม 1 ผู้พัฒนาร่วม 2 อาจารย์ที่ปรึกษา

1 YECC1701 หุ่นยนต์ปลูกมันสำปะหลัง IoT มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายณัฐพงษ์ เพ็ชรนิล นางสาวภีรดา ช่วยนางเดียว นางสาว จันทร์จิรา ผลไธสง นายสมพร เตียเจริญ

2 YECC1702 เครื่องช่วยเดินอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยมหิดล นายเสฐวุฒิ เหลืองไตรรัตน์ นางสาวธนพร พละสรร นางสาวเบญจวรรณ เจียมจิตร์กุล นายเดชา วิไลรัตน์

3 YECC1703 เครื่องช่วยบริหารปอดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยมหิดล นายกิติธัช ตั้งวรกุล นางสาววรัลพร ศิริวิชัย นางสาวสิริวิมล เสี่ยงสอาด นายเดชา วิไลรัตน์

4 YECC1704 เรือรดน้ำอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยมหิดล นายไพรธวัช สัมภวะผล นายศตวรรษ ย่องยัง นางสาวเสาวลักษณ์ สระธรรม นายเดชา วิไลรัตน์

5 YECC1705 ระบบแจ้งเตือนการเกิดภัยพิบัติอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยมหิดล นายณต เศวตเลข นายณัฐภัทร พันธุ์เพ็ง นายนครินทร์ คงปัก นายเดชา วิไลรัตน์

6 YECC1706 การพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกมลเนตร ไชยโคตร นายสิทธิชัย ผลาเลิศ นางสาวสุกัญญา ชะลูด นายนิศรุต พันธ์ศิริ

7 YECC1707 การสร้างมนุษย์แขนเทียม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายกัมปนาท คำลุน นายพงศกร พระโสภา
นายนิศรุต พันธ์ศิริ

8 YECC1708 การแสดงผลการทำงานของอินเวอร์เตอร์แบบไร้สายสำหรับเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวอภิญญา บัญชาเมฆ นางสาวกนิษฐาพร คิดชนะ
นายวรการ วงศ์สายเชื้อ

9 YECC1709 เครื่องวัดมะขามขึ้นราในฝัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเนติพงษ์ แสงตะวัน นายเนติพงษ์ ชาลีกุล
ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

10 YECC1710 ระบบประเมินคุณภาพผลไม้ด้วยจุดกระเจิงแสง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวมนัสนันท์ ธนันธรศิริ นายพีรพัฒน์ มาลาหอม
ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

11 YECC1711 ระบบประเมินคุณภาพผลไม้ด้วยสเปกตรัมแสง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายพีระพงษ์ วรสาร นายฤทธิเกีตรติ คำสินธ์
ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

12 YECC1712 หุ่นยนต์ปลูกข้าวโพด#14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายธัญญรัตน์ หงษ์คงคา นายนิมิตรชัย ทำนา นายอนุวัฒน์ น้อยหลา นายอมร จิรเสรีอมรกุล

13 YECC1713 ชุดปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีอินทรีย์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายอิตาลี จรัญภิญโญ นางสาวกรรณิการ์ เกือบสันเทียะ
ผศ.อุษา คงเมือง

14 YECC1714 หุ่นยนต์จัดเรียงวัตถุดิบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวีระยุทธิ์ แปยอ นายรัชฎาพงษ์ คุทานนท์
นายสมพร เตียเจริญ

15 YECC1715 เบาะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยมหิดล นายวัชรพล วิชัยศึก นายศิลา สุรวัฒโนทัย
นายวรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

16 YECC1716 เทคโนโลยีมือกลเพื่อการฟื้นฟูและป้องกันการเกิดโรคนิ้วล็อค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปราราเมศ เมืองมา นายพรเทพ ศรีสังข์
ผศ.ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง

17 YECC1717 โดรนหว่านเมล็ดพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายปุณณวุฒิ พรมมาลี

นายดุสิต ธนเพทาย

18 YECC1718 การใช้ PLC และการใช้ Interface PLC หลายตัวร่วมกับ touch screen
และ SCADA เพื่อการควบคุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายณัฐพงษ์ สงวนต้นกัลยา นายพัฒน์ ทวีรักษากุล
นายดุสิต ธนเพทาย

19 YECC1719 ฟาร์มผัก 4.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวณัฎฐากานต์ ทองขาว นางสาวสิริธร ศรีไพบูลย์
นายดุสิต ธนเพทาย

20 YECC1720 การระบุตำแหน่งภายในโรงงานแบบเวลาจริง มหาวิทยาลัยบูรพา นายจันทร ศิริจัน นายธีรพงศ์ ไชยสุข
นายสัญชัย เอียดปราบ

21 YECC1721 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในโรงงานอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวศิริพร ชัยวัฒนพงศ์ นายวราวุธ จินดารัตน์
นายสัญชัย เอียดปราบ

22 YECC1722 ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าร่วมอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยบูรพา นายภัทรชัย เต้งอินทร์ นายฐากูร ภราดรธรรม
นายสัญชัย เอียดปราบ

23 YECC1723 ระบบให้อาหารและเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติในฟาร์มไก่ไข่ มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฏฐ์ดนัย เอี่ยมปา นายกันตพัฒน์ ตั้งพรเจริญสุข นายณัฐวัฒ ชัยมงคล นายสัญชัย เอียดปราบ

24 YECC1724 เครื่องช่วยการรับรู้สีพูดได้เพื่อผู้พิการทางสายตาต้นทุนต่ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายสุรักษ์ กิ่งสกุล นฤวรรธน์ กลกลาง
ผศ.อุษา คงเมือง

25 YECC1725 เตียงควบคุมด้วยเสียงสำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายณัฐดนัย จันทะกูล นายศุภวิชญ์ ปัญญาแฝง นายชนิสร วุฒิเนตรเนติรักษ์ นายสุวิทย์ กิระวิทยา

26 YECC1726 กริ่งอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวจิตตวัฒนา กาวีวล นายบริรักษ์ อภัยภักดี นางสาวอนัญญา คุ้มปาน นายสุวิทย์ กิระวิทยา

27 YECC1727 มือกลสำหรับคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
นายธีระพงษ์ ปุราชกา นายนัฐพล ดอนหลักคำ นายฤทธิเกีรยติ รักษาราช นายเมธา ทัศคร

28 YECC1728 เครื่องตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าและแสดงผลแบบไร้สาย (มอเตอร์อัฉริยะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
นายปรมินทร์ แสงแก้ว นายกฤษณะ ธิวโต นายรัฐธรรมนูญ พลอยเพ็ชร นายเมธา ทัศคร