รายชื่อโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน YECC 2018 ประเภทนิสิต นักศึกษา

 

รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงการ และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 4,000 บาท จำนวน 15 โครงการ

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YECC 2018) ประเภทนิสิต นักศึกษา

ลำดับ รหัส
โครงการ
ชื่อโครงการ ภาษาไทย ชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษ ชื่อสถาบันการศึกษา ผู้พัฒนาคนที่ 1 ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา

1 YECC1701 หุ่นยนต์ปลูกมันสำปะหลัง IoT Robot cassava มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย ณัฐพงษ์ เพ็ชรนิล นางสาวภีรดา ช่วยนางเดียว นางสาว จันทร์จิรา ผลไธสง นายสมพร เตียเจริญ

2 YECC1704 เรือรดน้ำอัจฉริยะ Proposal-Smart Watering Plant มหาวิทยาลัยมหิดล นายไพรธวัช สัมภวะผล นายศตวรรษ ย่องยัง นางสาวเสาวลักษณ์ สระธรรม นายเดชา วิไลรัตน์

3 YECC1706 การพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farm Development มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกมลเนตร ไชยโคตร นายสิทธิชัย ผลาเลิศ นางสาวสุกัญญา ชะลูด นายนิศรุต พันธ์ศิริ

4 YECC1709 เครื่องวัดมะขามขึ้นราในฝัก Detection device for internal mold infection in tamarind มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเนติพงษ์ แสงตะวัน นายเนติพงษ์ ชาลีกุล
ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

5 YECC1710 ระบบประเมินคุณภาพผลไม้ด้วยจุดกระเจิงแสง Evaluation system for fruit quality using speckle pattern มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวมนัสนันท์ ธนันธรศิริ นายพีรพัฒน์ มาลาหอม
ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

6 YECC1711 ระบบประเมินคุณภาพผลไม้ด้วยสเปกตรัมแสง Fruit quality evaluation using light spectrum มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายพีระพงษ์ วรสาร นายฤทธิเกีตรติ คำสินธ์
ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

7 YECC1712 หุ่นยนต์ปลูกข้าวโพด#14 Corn planting Robot มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายธัญญรัตน์ หงษ์คงคา นายนิมิตรชัย ทำนา นายอนุวัฒน์ น้อยหลา นายอมร จิรเสรีอมรกุล

8 YECC1713 ชุดปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีอินทรีย์อัจฉริยะ Smart Organic Wheat grass Growing Kit มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อิตาลี จรัญภิญโญ กรรณิการ์ เกือบสันเทียะ
ผศ.อุษา คงเมือง

9 YECC1714 หุ่นยนต์จัดเรียงวัตถุดิบอัตโนมัติ Robot Auto Store มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวีระยุทธิ์ แปยอ นายรัชฎาพงษ์ คุทานนท์
นายสมพร เตียเจริญ

10 YECC1719 ฟาร์มผัก 4.0 SCADA for Smart Farm มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวณัฎฐากานต์ ทองขาว นางสาวสิริธร ศรีไพบูลย์
นายดุสิต ธนเพทาย

11 YECC1720 การระบุตำแหน่งภายในโรงงานแบบเวลาจริง Real Time Indoor Locating System in Factory มหาวิทยาลัยบูรพา นายจันทร ศิริจัน นายธีรพงศ์ ไชยสุข
นายสัญชัย เอียดปราบ

12 YECC1721 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในโรงงานอัจฉริยะ Wireless Sensor Network in Smart Factory มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวศิริพร ชัยวัฒนพงศ์ นายวราวุธ จินดารัตน์
นายสัญชัย เอียดปราบ

13 YECC1722 ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าร่วมอัจฉริยะ Smart Hybrid Power Management System มหาวิทยาลัยบูรพา นายภัทรชัย เต้งอินทร์ นายฐากูร ภราดรธรรม
นายสัญชัย เอียดปราบ

14 YECC1723 ระบบให้อาหารและเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติในฟาร์มไก่ไข่ Food Feeding and Light Control System in Layer Chicken Farm มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฏฐ์ดนัย เอี่ยมปา นายกันตพัฒน์ ตั้งพรเจริญสุข นายณัฐวัฒน์ ชัยมงคล นายสัญชัย เอียดปราบ

15 YECC1728 เครื่องตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าและแสดงผลแบบไร้สาย
(มอเตอร์อัจฉริยะ)
Smart Motor มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
นายปรมินทร์ แสงแก้ว นายกฤษณะ ธิวโต นายรัฐธรรมนูญ พลอยเพ็ชร นายเมธา ทัศคร