กำหนดการ วิธีการแข่งขัน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านค่าย NECTEC eCamp ประจำปี 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการจัดค่าย NECTEC eCamp เป็นผู้คัดเลือกผู้ผ่านการเข้าค่าย เพื่อเข้าแข่งขันในประเภทนี้ ทีมละ 2 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง KidBright โดยมีคุณสมบัติดังนี้
      ตัวแทนนักเรียนจากค่าย NECTEC eCamp ค่ายละ 2 คน/ทีม กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ วันเข้าค่าย NECTEC eCamp  (ณ วันเข้าทำการแข่งขันต้องกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
      ต้องผ่านการเข้าร่วมอบรมในค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และไม่เคยเข้าร่วมแข่งขัน YECC ที่จัดขึ้นในปีใดๆ มาก่อน

กำหนดการ
      จัดการแข่งขันในประเภทนี้ ระหว่างวันที่ 1 และ 2 เวลา 08.30-17.00 น. ภายในงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (IT 2018)" เดือนมีนาคม 2561
      มหาวิยาลัยในเครือข่ายการจัดค่าย NECTEC eCamp ที่ดำเนินการจัดค่ายในปีงบประมาณ 2560 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันประเภทนี้ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561
      ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันประเภทนี้ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ

วิธีการแข่งขัน
      ในการแข่งขัน ผู้แข่งขันจะต้องแก้ปัญหาโจทย์หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บคะแนนเป็นรอบ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมจากทุกรอบสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ
      โจทย์และกิจกรรมกำหนดโดยกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ไฟฟ้าพื้นฐานและทักษะอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การใช้งานอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง KidBright ที่ได้เรียนรู้จากค่ายฯ ความรู้และทักษะที่ผู้แข่งขันควรมี ได้แก่
           - รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หลักการทำงาน และวิธีการใช้งานเบื้องต้น
           - การอ่านค่าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
           - ความรู้วงจรตรรกะ (logic circuit) พื้นฐาน
           - การอ่านแผนผังวงจร (schematic)
           - ทักษะการบัดกรี
           - ความสามารถในการวิเคราะห์ เพื่อหาจุดผิดในวงจรและการแก้ไข
           - ทักษะการถอดอุปกรณ์ออกจากแผงวงจร
           - ทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
           - ความสามารถในการเขียนแผนผังวงจรจากวงจรจริงที่ไม่ซับซ้อน
           - ทักษะการการใช้งานอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง KidBright

กิจกรรมอื่นๆ
    กิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วม ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีรางวัลพิเศษและจัดขึ้นในทั้ง 3 วันของ "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (IT 2018)" ได้แก่
    การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พิเศษ (ชิงรางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์)
    ตอบคำถามพิธีกร
    รับชมนิทรรศการ และรับฟังการนำเสนอโครงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ข้อบังคับทั่วไปของการประกวดแข่งขัน
     (1) ให้ผู้แข่งขันถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด การตักเตือน ตัดคะแนน ตัดสิทธิการได้รับพิจารณารับรางวัล ตลอดจนการตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน เป็นสิทธิของคณะกรรมการจัดการแข่งขันต่อผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือข้อบังคับ หรือทุจริตในการแข่งขัน
     (2) อนุญาตให้ใช้หนังสือ ตำรา หรือเอกสาร ในระหว่างการแข่งขัน เพื่อใช้ค้นหาความรู้ทางเทคนิคเท่านั้น
     (3) ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในระหว่างการแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งความไม่ยุติธรรมต่อผู้แข่งขันอื่น
     (4) อนุญาตให้เฉพาะผู้แข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และบุคคลที่ได้รับอนุญาต เข้าพื้นที่จัดการแข่งขัน
     (5) ห้ามมิให้ผู้แข่งขันปรึกษาหรือได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น นอกจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้แข่งขันนั้นได้เปรียบต่อผู้แข่งขันอื่น
     (6) ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้องด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้น หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในวิธีการใช้งาน ให้สอบถามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
     (7) อนุญาตให้เบิกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับการประกอบวงจรได้ เช่น สายไฟขนาด 22 AWG, 26 AWG ตะกั่วบัดกรี เป็นต้น ณ จุดบริการที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
     (8) ต้องใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองเท่าที่จำเป็น อย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย