เงินทุนสนับสนุน และรางวัล

เงินทุนสนับสนุน
ประเภทนิสิต นักศึกษา โครงงานที่ผ่านการพิจารณา ได้รับเงินทุนสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท


รางวัล
รางวัลการประกวดแข่งขันประเภทนิสิต นักศึกษา
(1) รางวัลอันดับที่ 1                30,000 บาท
(2) รางวัลอันดับที่ 2                20,000 บาท
(3) รางวัลอันดับที่ 3                10,000 บาท

รางวัลการประกวดแข่งขันประเภทนักเรียน
(1) รางวัลอันดับที่ 1                                     15,000 บาท
(2) รางวัลอันดับที่ 2                                     10,000 บาท
(3) รางวัลอันดับที่ 3                                     8,000 บาท
(4) รางวัลชมเชย (2 รางวัลๆ ละ5,000 บาท)      5,000 บาท
(5) รางวัลการประกอบวงจรยอดเยี่ยม               5,000 บาท
(6) รางวัลขวัญใจกรรมการ                             5,000 บาท