เงื่อนไขการส่งข้อเสนอโครงงานและการประกวดโครงงาน

ศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่ดำเนินการจัดค่ายช่วงเดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 ต้องจัดส่งโครงงาน เข้าร่วมอย่างน้อยสถาบันการศึกษาละ 1 โครงงาน (หากไม่ส่งโครงงานเข้าร่วมต่อเนื่อง 2 ปี เนคเทคขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรงบประมาณการจัดค่ายของศูนย์ประสานงานภูมิภาค เป็นเวลา 1ปี)
จำนวนผู้จัดทำโครงงานไม่เกิน 1-3 คน/ทีม
สามารถส่งโครงงานเข้าร่วมได้ มากกว่า 1 โครงงาน
เมื่อได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงงานจากเนคเทคแล้ว หากผู้จัดทำไม่สามารถจัดทำโครงงานได้ตามข้อเสนอ ผู้จัดทำต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกการทำโครงงานและคืนเงินทุนให้แก่เนคเทคเต็มจำนวน
โครงงานต้องเป็นความคิดริเริ่มของผู้จัดทำ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของผู้จัดทำ ทั้งนี้ เนคเทคสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน ผู้จัดทำต้องระบุข้อความหรือชี้แจงให้สาธารณชนทราบว่า เนคเทคเป็นผู้สนับสนุนและให้ทุน
ผู้จัดทำโครงงานสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัด ซึ่งอาจมีการประกาศเป็นระยะผ่านทาง เว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th/yecc18  Facebook: NECTEC eCamp-YECC    อีเมล หรือจดหมาย
ผู้จัดทำโครงงานต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากข้อเสนอโครงการ ให้เนคเทครับทราบผ่านค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร