รายละเอียดการประกวดประเภทนิสิต นักศึกษา

“การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18”
(Youth's Electronics Circuit Contest 2019: YECC 2019)