รูปแบบการประกวด

รูปแบบการประกวด
     การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ครั้งนี้ แบ่งการประกวดแข่งขันและตัดสินรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต-นักศึกษา และประเภทนักเรียนประเภทนิสิต นักศึกษา
    ผู้แข่งขันประเภทนิสิต นักศึกษาจะต้องสร้างสรรค์โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำความรู้ หลักการ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ เพื่อให้เกิดการนำอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตัวอย่างสาขาวิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมภาพถ่าย วิศวกรรมเสียง วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมทางทะเล วิศวกรรมทำความร้อนและความเย็น วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างผลงานประยุกต์ ได้แก่ หุ่นยนต์ ระบบสมองกลฝังตัว เซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ระบบจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์หรือวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพพืชและผลผลิตจากพืช เครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปสินค้าเกษตร เครื่องมือแพทย์ วัสดุสำหรับทำอวัยวะเทียม อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ระบบการสื่อสารไร้สาย
ภายในหัวข้อการแข่งขัน “เป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5 ประเด็น"  ประกอบด้วย


มุ่งเน้นพัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอาหารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Food Chain)เช่น ระบบช่วยบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร  แอปพลิเคชั่นเพื่อการเกษตรและการจัดทำทะเบียนเกษตรกร ระบบพยากรณ์ เตือนภัย และสื่อสารข้อมูล เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต ระบบช่วยตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค/สารเคมีปนเปื้อน เป็นต้น

       
มุ่งเน้นพัฒนาระบบการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing)และพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะ (Smart  Services) เช่น หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มอเตอร์ และระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระบบการบริการและบูรณาการข้อมูล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การบริการเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน เป็นต้น


มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare)และพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Rehabilitation & Assistive Care) เช่น ระบบสารสนเทศและข้อมูลด้านสุขภาพตลอดช่วงชีวิต เครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์อัจฉริยะ ระบบและเครื่องมืออำนวยความสะดวก


มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Grid & Green Environment) เช่น ระบบบริหารจัดการพลังงาน ระบบและอุปกรณ์ช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน ระบบสนับสนุน การบริหารจัดการน้ำ ระบบเตือนภัยที่ทันสถานการณ์ เป็นต้นคนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น


การเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)เช่น ระบบ และอุปกรณ์พื้นฐานเพื่อเพิ่มการเข้าถึง ICT สำหรับชุมชน ชนบท และแนวพื้นที่ชายขอบ คลังสารสนเทศภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

     ผู้แข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          เป็นนักศึกษาที่ร่วมจัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) หรือ
          เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่อยู่ชมรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการจัดค่ายNECTEC eCamp ในมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ประเภทนักเรียน
     ในวันแข่งขัน ผู้แข่งขันประเภทนักเรียนจะได้รับโจทย์ปัญหาหรือคำถาม เพื่อทดสอบความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เรียนรู้จากค่ายNECTEC eCamp และจะต้องแก้โจทย์ปัญหาหรือตอบคำถามให้ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับอุปกรณ์ บอร์ดและแผนผังวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทดสอบความรู้และทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนจากค่ายฯ และจะต้องประกอบวงจรตามแผนผังวงจรหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง

     ผู้แข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-4 **เป็นนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ณ วันเข้าค่าย NECTEC eCamp อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง ณ วันแข่งขัน YECCเข้าสู่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถเข้าร่วมได้**
          ต้องผ่านการเข้าร่วมอบรมในค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) ช่วงเดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 และ ไม่เคยเข้าร่วมแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดขึ้นในปีใดๆ มาก่อน
          ได้รับการอบรม และมีความรู้เกี่ยวกับบอร์ด KidBright