รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทนิสิต นักศึกษา

 

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 6,000 บาท จำนวน 15 โครงการ
“การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YECC 2019)”
ประเภทนิสิต นักศึกษา


No. รหัส
โครงการ
ชื่อโครงงานภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ ชื่อสถาบันการศึกษา ผู้พัฒนาคนที่ 1 ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา

1 YECC18C01 ระบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ Automatic Wastewater Treatment มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวศิรดา พันธ์จ้านงค์ นางสาวสุภัทรภร ขาวจันทร์คง
นายเดชา วิไลรัตน์

2 YECC18C02 แขนกลคนอัจฉริยะ Smart Bionics Arm มหาวิทยาลัยมหิดล นาย ปภัคกรณวงศ์ มิลินธนเวทย์ นาย เอื้ออังกูร แสงคาร์ นาย กษิดิ์เดช ตรังเกษตรสิน นายเดชา วิไลรัตน์

3 YECC18C03 กระชังปลาอัฉริยะ Smart Fish Cage มหาวิทยาลัยมหิดล นายปัญจวิชญ์ วัฒนภินันท์ชัย นายรักษ์ธนา ฟักนาค นายณัฐพงศ์ ศรีภิรมย์ นายเดชา วิไลรัตน์

4 YECC18C04 ระบบอัตโนมัติสำหรับผักปลอดสารพิษ Automatic Organic Farm มหาวิทยาลัยมหิดล นายศิริภูมิ สารติ๊บ นางสาวอภิสรา ศิริธรรมปิติ
นายอภิสิทธิ์ พิทย์เลิศพิทักษ์
นายเดชา วิไลรัตน์

5 YECC18C05 Shopping Easy By Application And Robot (SEBAR) มหาวิทยาลัยมหิดล นายธนากร ทองมี นางสาวมาริสา เอี่ยมทักษิณ นายรุ่งโรจน์ โตสกุลเลิศ นายเดชา วิไลรัตน์

6 YECC18C06 แขนกลอัจฉริยะคัดแยกขยะ Smart robotic arm for garbage classification มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายมั่นคง คำผง นายพรชัย รักดี
รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

7 YECC18C07 เครื่องวัดรูปแบบการเดินด้วย LIDAR Device for measuring walking pattern using LIDAR มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายปรัชญา เวชสาร นายนฤเบศร์ ธูปแช่ม
รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

8 YECC18C08 ระบบคัดแยกผักปนเปื้นฟอร์มาลีนด้วยเทคนิคเชิงแสง Classification system for formalin contaminated
Vegetable using optical technique
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายศรัณย์ เอนกนวล นางสาวอาภรณ์ พรมกิ่ง นางสาวอลิสา ละเลิศ รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

9 YECC18C15 กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Pill Box มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นายธนรัฐ สายทองยนต์ นายพงศธร ผ่องโสภา
ดร.ศรัณย์ คัมภีร์ภัทร

10 YECC18C16 เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ
Automatic Drug Dispenser Robot (ADDR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นายกนกพล ทองศิริ นายพชรพล แย้มไส นายโยธิน ศรีอรัญ นายเมธา ทัศคร

11 YECC18C20 กังหันตีน้ำอัจฉริยะ
Smart Paddle Wheel มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวอัจฉริยา มะธิมะตา นางสาวรินทร์นภา ฤทธิรงค์ นางสาวพัสวี มีสีผ่อง ดร.สัญชัย เอียดปราบ

12 YECC18C21 เครื่องทําผัดไทยอัตโนมัติ Automatic Machine Cooking มหาวิทยาลัยบูรพา นายกฤษฎา แสงเดชา นางสาวกัญญารัตน์ บุญเชิดชู
ดร.สัญชัย เอียดปราบ

13 YECC18C23 เครื่องควบคุมความชื้นสําหรับโรงเรือน
Air Humidity Controller for Household มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นายปฏิภาณ ผันผาย นายกานต์มงคล บัวสา
นายวีรวุฒิ ขันรัตน์

14 YECC18C25 การพัฒนาเครื่องเหวียงแยกน้ำมันจากกล้วยหอมกรอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นายอัษฎาวุธ ลำลึก นายณัฐกานต์ สำเภา นายลัทธพล บุตรเทศ นายจำเริญ เกตุแก้ว


15 YECC18C27 ระบบช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุในห้องน้ำ Personal Accident Assistance System มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นายยุทธพงษ์ ตาระปิน นายสุริยา ไชยวรรณ นายพีรดลย์ ตนเล็ก นายจำเริญ เกตุแก้ว