รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทนักเรียน

 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2019) ประเภทนักเรียน
ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)


No. รหัส Team ค่าย NECTEC eCamp จังหวัด คำนำหน้า ชื่อ สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

1 YECC18S01 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก นางสาว รัตนากร ศิริพันธ์ รศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา

2 นางสาว ชนากานต์ ทิวงค์ษา

3 YECC18S02 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ เด็กชาย ภูรินท์ ภัทโรวาสน์ นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว

4 นาย สรณัฐ เม่นแย้ม

5 YECC18S03 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม นาย นนทชา โคมพนานคร ผศ.เดชา วิไลรัตน์

6 เด็กหญิง ธัญนิชา ตันกิจเจริญ

7 YECC18S04 โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร เด็กชาย ณฐภัทร สมุทรผ่อง นางสาวศิวพร พันศร

8 เด็กชาย ติณญ์ วิไลรัตนภรณ์

9 YECC18S05 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ เด็กชาย ณกัณฐพันธ์ ประมาพันธ์ นางสาวแสงเดือน โปธา

10 เด็กชาย อมร พันธุรัตน์

11 YECC18S06 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร เด็กชาย ณัฐกร อินหอม นางสาวสุดารัตน์ น้อยหา

12 เด็กชาย ธีรวัฒน์ มั่นใจ

13 YECC18S07 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี นาย กฤตภาส ราชบูรณะ ดร.สัญชัย เอียดปราบ

14 เด็กชาย คณพศ ราชบูรณะ

15 YECC18S08 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นครราชสีมา เด็กชาย นรภัทร หงษ์สินสี นายกิตติศักดิ์ ทองดา

16 เด็กหญิง ธัญญานุช ชำนาญกิจ

17 YECC18S09 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา นาย อภิสรณ์ สุวรรณโณ ผศ.ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ

18 เด็กชาย สิรวิชญ์ ลอยวิรัตน์

19 YECC18S10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เชียงราย นาย ณัฐวุฒิ สุทธนู นายจำเริญ เกตุแก้ว

20 นาย วุฒิพงษ์ สุทธนู

21 YECC18S11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร เด็กชาย ธันยธรณ์ ไชยสิริวัฒนกุล นายปวีณวัฒน์ ประทีปรัตน์

22 เด็กหญิง วิภาวี สินสุริยะ

23 YECC18S12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร เด็กชาย อธิวัฒน์ สิงห์คำมา นายเมธา ทัศคร

24 เด็กชาย โรจนินท์ อินทรพาณิชย์

25 YECC18S13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เด็กชาย วริทธิ์ ยูวะนิยม ดร.ดุสิต ธนเพทาย

26 เด็กหญิง เภตรา อุณฑพันธุ์

27 YECC18S14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี นาย เชาวลินทร์ ดำดี ดร.ธรรมรส รักธรรม

28 เด็กชาย ณัฐภัทร เวียนวัฒนชัย

29 YECC18S15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา เด็กชาย ธีธัช คัมภิรานนท์ นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์

30 นาย พลลภัตม์ อินทะนิน

31 YECC18S16 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช เด็กชาย สิรวิชญ์ ทองเพชร ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ

32 เด็กชาย อนันต์ทสิทธิ์ ศรีแสง

33 YECC18S17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชาย ณัฎชนนท์ ชัยสวัสดิ์ ดร.อาภาณ์ ธีรมงคงรัศมี

34 เด็กชาย อัครวินท์ ลิ้มพรรัตน์

35 YECC18S18 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง วรนิษฐา วงษ์รัตนพิพัฒน์ นายจิรภัทร พิทักษ์สินากร

36 เด็กหญิง ณิชานันทน์ เลิศรุ่งวิเชียร